یداله حمیدی

صفحه نخست /یداله حمیدی
نام و نام خانوادگی یداله حمیدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده بهداشت / گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Research in Health Sciences (2019)
2 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1397)
3 مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (1398)
4
International Journal of Pharmaceutical Research (2018)
5
Medical Journal of The Islamic Republic of Iran (2019)
6
Journal of clinical and Diagnostic Research (2019)
7
Hospital Practice (2017)
8
Journal of Clinical and diagnostic research (2018)
9 فصلنامه علمی پژوهشی ارگونومی (1397)
10 فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت (1397)
11
Revista Publicando (2018)
12 فصلنامه کومش (1397)
13 مهندسی بهداشت حرفه ای (1396)
14 مجله ارگونومی (1396)
15
Hospital Practice (2017)
16 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1396)
17
Electronic Physician (2017)
18 مجله ارگونومی (1394)
19 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1394)
20 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1395)
21 مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین (1394)
22 فصلنامه علمی پژوهشی دانش شناسی(علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فن آوری اطلاعات) (1394)
23 فصلنامه علمی پژوهشی دانش شناسی(علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فن آوری اطلاعات) (1394)
24 مجله ارگونومی (1393)
25 مجله طب نظامی (1392)
26 افق دانش؛ فصلنامه ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد (1391)
27
journal of research in health Sciences 11 (2011) 91-96