علیرضا رحمانی

صفحه نخست /علیرضا رحمانی
نام و نام خانوادگی علیرضا رحمانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده بهداشت / گروه مهندسی بهداشت محیط
تحصیلات دکترای تخصصی / بهداشت محیط
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
DESALINATION AND WATER TREATMENT (2020)
2
Environmental Technology (2020)
3
Journal of Cleaner Production (2019)
4
Desalination and Water Treatment (2019)
5
Desalination and Water Treatment (2019)
6
Water Environment Research (2019)
7 Iranian Journal of Epidemiology (2019)
8
Avicenna J Environ Heaith Eng (2018)
9
Analytical and Bioanalytical Chemistry (2019)
10
International Journal of Electrochemical Science (2019)
11
Human and Ecological Risk Assessment (2019)
12
Ecotoxicology and Environmental Safety (2019)
13
Journal of Research in Health Sciences (2019)
14
DESALINATION AND WATER TREATMENT (2019)
15
Avicenna J Environ Heaith Eng (2018)
16
DESALINATION AND WATER TREATMENT (2019)
17
DESALINATION AND WATER TREATMENT (2019)
18
Ecotoxicology and Environmental Safety (2019)
19
Journal of Environmental Chemical Engineering (2019)
20
Journal of Electroanalytical Chemistry (2018)
21 مجله بهداشت و سلامت (1397)
22
Health Scope (2018)
23
Journal of the Iranian Chemical Society (2018)
24
Global NEST Journal (2018)
25
Journal of the Electrochemical Society (2018)
26
Oriental Journal of Chemistry (2018)
27
Journal of Electroanalytical Chemistry (2018)
28
Journal of Environmental Chemical Engineering (2018)
29 مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(اسرار) (1397)
30
research on chemical intermediates (2018)
31 world journal of environmental Biosciences (2018)
32
Petroleum Science and Technology (2018)
33 مجله مهندسی بهداشت محیط (1397)
34
avicenna journal of environmental health engineering (2017)
35 مجله مهندسی بهداشت محیط (1395)
36 مجله سلامت و بهداشت اردبیل (1396)
37
DESALINATION AND WATER TREATMENT (2016)
38
avicenna journal of environmental health engineering (2016)
39 فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1396)
40
Archives of Hygiene Sciences. (2017)
41
environmental process (2017)
42
pakistan journal of biological sciences (2017)
43
avicenna journal of environmental health engineering (2017)
44
Korean Journal of Chemical Engineering (2016)
45
Korean Journal of Chemical Engineering (2016)
46 مجله آب و فاضلاب (1395)
47 مجله آب و فاضلاب (1395)
48 فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1395)
49 مجله سلامت و محیط (1395)
50 مجله سلامت و بهداشت اردبیل (1395)
51
avicenna journal of environmental health engineering (2016)
52
DESALINATION AND WATER TREATMENT (2016)
53
avicenna journal of environmental health engineering (2015)
54
avicenna journal of environmental health engineering (2014)
55 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1395)
56 مجله علمی پژوهان (1394)
57
avicenna journal of environmental health engineering (2015)
58
Korean Journal of Chemical Engineering (2016)
59 مجله مهندسی بهداشت محیط (1393)
60 مجله آب و فاضلاب (1394)
61 مجله آب و فاضلاب (1394)
62 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام (1394)
63
Desalination and Water Treatment (2015)
64
avicenna journal of environmental health engineering (2015)
65 مجله بهداشت و سلامت (1394)
66 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین (1394)
67
research journal of chemistry and environment (2015)
68
fresenius environmental bulletin (2015)
69
avicenna journal of environmental health engineering (2014)
70 مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (1393)
71
research on chemical intermediates (2015)
72
environmental process (2015)
73 کومش (1393)
74 مجله سلامت و محیط (1393)
75 مجله سلامت و محیط (1393)
76
journal of research in health Sciences (2012)
77 کومش (1393)
78 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1392)
79 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام (1392)
80 علوم و تکنولوژی محیط زیست (1391)
81 علوم و تکنولوژی محیط زیست (1392)
82
journal of research in health Sciences (2013)
83 مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (1392)
84
iranian journal of health and enviroment (2013)
85
journal of research in health Sciences (2012)
86
Separation and Purification Technology (2013)
87 مجله پزشکی ارومیه (1391)
88 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1392)
89 مجله سلامت و محیط (1391)
90 مجله سلامت و محیط (1391)