علیرضا سلطانیان

صفحه نخست /علیرضا سلطانیان
نام و نام خانوادگی علیرضا سلطانیان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده بهداشت / گروه آمار زیستی
تحصیلات دکترای تخصصی / آمار زیستی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Health Promotion Perspectives (2019)
2 مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (1395)
3 مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (1395)
4
Journal of Research in Health Sciences (2019)
5
Genetic Epidemiology (2018)
6
JP Journal of Biostatistics (2019)
7
Journal of Research in Health Sciences (2019)
8 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1397)
9 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1397)
10
BMC Psychology (2019)
11
Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine (2019)
12
The Journal of Tehran University Heart Center (2018)
13
osong public health and research perspectives (2018)
14
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research (2019)
15
Patient Preference and Adherence (2018)
16
American Journal of Infection Control (2018)
17
Acoustics Australia (2018)
18
applied acoustics (2018)
19 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1397)
20
Journal of Clinical and diagnostic research (2018)
21
Journal of Research in Health Sciences (2018)
22
Cell Journal (2019)
23
Gene (2018)
24
Epidemiology and Health (2018)
25 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1397)
26
Journal of Clinical and diagnostic research (2018)
27 نشریه پژوهش پرستاری ایران (1396)
28
Nursing Science Quarterly (2018)
29
Revista Publicando (2018)
30 Iranian Journal of Epidemiology (2018)
31
Iranian Occupational Health Association (2017)
32
Health Scope (2017)
33
BMC Oral Health (2018)
34
Journal of Holistic Nursing and Midwifery (2018)
35
Journal of Clinical and diagnostic research (2017)
36 نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری (1396)
37
Frontiers in Physiology (2017)
38 مجله دانشکده پرستاری و مامائی ارومیه (1396)
39 آموزش و سلامت جامعه (1395)
40
Journal of Psychiatric Research (2017)
41 مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران (1396)
42
Pharmacological Research (2017)
43
Avicenna Journal of Medical Biochemistry (2017)
44 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1394)
45 مجله اموزش و سلامت جامعه (1395)
46
Avicenna J Neuro Psych Physio (2017)
47 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1396)
48
journal of research in health Sciences (2017)
49
Electronic Physician (2017)
50
AIDS and Behavior (2017)
51 مجله طب کار یزد (1395)
52
Complementary Therapies in Clinical Practice (2017)
53 مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران (1395)
54
Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews (2017)
55 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1396)
56
international journal of pediatrics (2017)
57
International Journal of Community Based Nursing and Midvifery (2017)
58
International Journal of Advanced Computer Science & Applications (2016)
59
Asian Pacific journal of cancer prevention (2016)
60
Computational and Mathematical Methods in Medicine (2016)
61
international journal of pediatrics (2017)
62 مجله تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی (1395)
63 مجله پرستاری کودکان؛ فصلنامه علمی - پژوهشی انجمن پرستاری ایران (1395)
64 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1395)
65
Journal of Post Graduate Medical Institue (2016)
66
Journal of Clinical and diagnostic research (2016)
67 آموزش و سلامت جامعه (1394)
68 مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی (1395)
69
International Journal of Medical Research & Health Sciences (2016)
70 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1395)
71 آموزش و سلامت جامعه (1394)
72
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (2016)
73
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (2016)
74 مجله آموزش پرستاری (1395)
75 مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران (1395)
76
International Journal of Medical Research & Health Sciences (2016)
77 فصلنامه کومش (1395)
78
International Journal of Family Medicine (2016)
79
global journal of health science (2016)
80 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1395)
81 مجله طب نظامی (1394)
82 حیات (1394)
83
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1394)
84 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1393)
85 فصلنامه پرستاری داخلی جراحی (1394)
86 دو ماهنامه طب جنوب (1394)
87 مجله تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی (1393)
88 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1393)
89
journal of research in health Sciences (2015)
90
E3 Journal of Medical Research (2016)
91
JP Journal of Biostatistics (2015)
92 مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران (1394)
93
Safety and Health at Work (2016)
94 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان (1394)
95 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1394)
96
Iranian Journal of Public Health (2015)
97 مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران (1393)
98 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1393)
99 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1393)
100 نسیم دانش (1392)
101
Nursing and Midwifery Studies کاشان (1392)
102 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1393)
103 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (1393)
104 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1393)
105 تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی (1393)
106
Dental Traumatology (2014)
107 مجله سلامت و محیط (1393)
108 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1393)
109
journal of research in health Sciences (2014)
110 آموزش و سلامت جامعه (1393)
111
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (2014)
112
Iranian Journal of Psychiatry (2011)
113 پژوهش در آموزش علوم پزشکی (1392)
114
journal of research in health Sciences (2014)
115
Iranian Journal of Psychiatry (2014)
116 حیات (1393)
117 مجله دیابت و متابولیسم ایران (1392)
118 نسیم دانش (1392)
119
مجله تخصصی پژوهش و سلامت (1392)
120
journal of research in health Sciences (2013)
121
Analytica Chimica Acta (2013)
122
Journal of Applied Statistics (2012)
123
journal of research in health Sciences (2012)
124 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان (1391)
125
Cell journal ( yakhteh (2013)
126 گام های توسعه در آموزش پزشکی مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (1392)
127 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1392)
128 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان (1391)
129
TALANTA (2012)
130 مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی (1390)
131 دو ماهنامه علمی-پژوهشی دانشور پزشکی 18 (1390) 1-9
132
Iranian Journal of Psychiatry 6 (2011) 116-112
133
Iranian Journal of Psychiatry 6 (2011) 112-116
134
Hepatitis Monthly 11 (2011) 200-201