علیرضا سلطانیان

صفحه نخست /علیرضا سلطانیان
نام و نام خانوادگی علیرضا سلطانیان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده بهداشت / گروه آمار زیستی
تحصیلات دکترای تخصصی / آمار زیستی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
BMC Psychiatry (2020)
2
International Journal of Maternal and Child and AIDS (2020)
3
JOURNAL OF DIABETES AND METABOLIC DISORDERS (2020)
4
bmc infectious diseases (2019)
5
Anatolian Journal of Psychiatry (2018)
6
Health Care for Women International (2019)
7
Journal of Pharmaceutical Research International (2009)
8
The Journal of the Egyptian Public Health Association (2019)
9
Journal of Research in Health Sciences (2019)
10
Iranian Journal of Psychiatry (2019)
11
International Quarterly of Community Health Education (2020)
12
Health Promotion Perspectives (2019)
13 مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (1395)
14 مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (1395)
15
Journal of Research in Health Sciences (2019)
16
Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI) (2019)
17
Genetic Epidemiology (2018)
18
JP Journal of Biostatistics (2019)
19
Journal of Research in Health Sciences (2019)
20 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1397)
21 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1397)
22
BMC Psychology (2019)
23
Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine (2019)
24
The Journal of Tehran University Heart Center (2018)
25
osong public health and research perspectives (2018)
26
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research (2019)
27
Patient Preference and Adherence (2018)
28
American Journal of Infection Control (2018)
29
Acoustics Australia (2018)
30
applied acoustics (2018)
31 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1397)
32
Journal of Clinical and diagnostic research (2018)
33
Journal of Research in Health Sciences (2018)
34
Cell Journal (2019)
35
Gene (2018)
36
Epidemiology and Health (2018)
37 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1397)
38
Journal of Clinical and diagnostic research (2018)
39 نشریه پژوهش پرستاری ایران (1396)
40
Nursing Science Quarterly (2018)
41
Revista Publicando (2018)
42 Iranian Journal of Epidemiology (2018)
43
Iranian Occupational Health Association (2017)
44
Health Scope (2017)
45
BMC Oral Health (2018)
46
Journal of Holistic Nursing and Midwifery (2018)
47
Journal of Clinical and diagnostic research (2017)
48 نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری (1396)
49
Frontiers in Physiology (2017)
50 مجله دانشکده پرستاری و مامائی ارومیه (1396)
51 آموزش و سلامت جامعه (1395)
52
Journal of Psychiatric Research (2017)
53 مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران (1396)
54
Pharmacological Research (2017)
55
Avicenna Journal of Medical Biochemistry (2017)
56 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1394)
57 مجله اموزش و سلامت جامعه (1395)
58
Avicenna J Neuro Psych Physio (2017)
59 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1396)
60
journal of research in health Sciences (2017)
61
Electronic Physician (2017)
62
AIDS and Behavior (2017)
63 مجله طب کار یزد (1395)
64
Complementary Therapies in Clinical Practice (2017)
65 مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران (1395)
66
Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews (2017)
67 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1396)
68
international journal of pediatrics (2017)
69
International Journal of Community Based Nursing and Midvifery (2017)
70
International Journal of Advanced Computer Science & Applications (2016)
71
Asian Pacific journal of cancer prevention (2016)
72
Computational and Mathematical Methods in Medicine (2016)
73
international journal of pediatrics (2017)
74 مجله تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی (1395)
75 مجله پرستاری کودکان؛ فصلنامه علمی - پژوهشی انجمن پرستاری ایران (1395)
76 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1395)
77
Journal of Post Graduate Medical Institue (2016)
78
Journal of Clinical and diagnostic research (2016)
79 آموزش و سلامت جامعه (1394)
80 مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی (1395)
81
International Journal of Medical Research & Health Sciences (2016)
82 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1395)
83 آموزش و سلامت جامعه (1394)
84
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (2016)
85
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (2016)
86 مجله آموزش پرستاری (1395)
87 مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران (1395)
88
International Journal of Medical Research & Health Sciences (2016)
89 فصلنامه کومش (1395)
90
International Journal of Family Medicine (2016)
91
global journal of health science (2016)
92 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1395)
93 مجله طب نظامی (1394)
94 حیات (1394)
95
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1394)
96 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1393)
97 فصلنامه پرستاری داخلی جراحی (1394)
98 دو ماهنامه طب جنوب (1394)
99 مجله تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی (1393)
100 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1393)
101
journal of research in health Sciences (2015)
102
E3 Journal of Medical Research (2016)
103
JP Journal of Biostatistics (2015)
104 مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران (1394)
105
Safety and Health at Work (2016)
106 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان (1394)
107 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1394)
108
Iranian Journal of Public Health (2015)
109 مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران (1393)
110 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1393)
111 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1393)
112 نسیم دانش (1392)
113
Nursing and Midwifery Studies کاشان (1392)
114 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1393)
115 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (1393)
116 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1393)
117 تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی (1393)
118
Dental Traumatology (2014)
119 مجله سلامت و محیط (1393)
120 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1393)
121
journal of research in health Sciences (2014)
122 آموزش و سلامت جامعه (1393)
123
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (2014)
124
Iranian Journal of Psychiatry (2011)
125 پژوهش در آموزش علوم پزشکی (1392)
126
journal of research in health Sciences (2014)
127
Iranian Journal of Psychiatry (2014)
128 حیات (1393)
129 مجله دیابت و متابولیسم ایران (1392)
130 نسیم دانش (1392)
131
مجله تخصصی پژوهش و سلامت (1392)
132
journal of research in health Sciences (2013)
133
Analytica Chimica Acta (2013)
134
Journal of Applied Statistics (2012)
135
journal of research in health Sciences (2012)
136 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان (1391)
137
Cell journal ( yakhteh (2013)
138 گام های توسعه در آموزش پزشکی مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (1392)
139 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1392)
140 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان (1391)
141
TALANTA (2012)
142 مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی (1390)
143 دو ماهنامه علمی-پژوهشی دانشور پزشکی 18 (1390) 1-9
144
Iranian Journal of Psychiatry 6 (2011) 116-112
145
Iranian Journal of Psychiatry 6 (2011) 112-116
146
Hepatitis Monthly 11 (2011) 200-201