علیرضا سلطانیان

صفحه نخست /علیرضا سلطانیان
نام و نام خانوادگی علیرضا سلطانیان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده بهداشت / گروه آمار زیستی
تحصیلات دکترای تخصصی / آمار زیستی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Research in Health Sciences (2019)
2
International Quarterly of Community Health Education (2020)
3
Health Promotion Perspectives (2019)
4 مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (1395)
5 مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (1395)
6
Journal of Research in Health Sciences (2019)
7
Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI) (2019)
8
Genetic Epidemiology (2018)
9
JP Journal of Biostatistics (2019)
10
Journal of Research in Health Sciences (2019)
11 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1397)
12 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1397)
13
BMC Psychology (2019)
14
Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine (2019)
15
The Journal of Tehran University Heart Center (2018)
16
osong public health and research perspectives (2018)
17
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research (2019)
18
Patient Preference and Adherence (2018)
19
American Journal of Infection Control (2018)
20
Acoustics Australia (2018)
21
applied acoustics (2018)
22 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1397)
23
Journal of Clinical and diagnostic research (2018)
24
Journal of Research in Health Sciences (2018)
25
Cell Journal (2019)
26
Gene (2018)
27
Epidemiology and Health (2018)
28 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1397)
29
Journal of Clinical and diagnostic research (2018)
30 نشریه پژوهش پرستاری ایران (1396)
31
Nursing Science Quarterly (2018)
32
Revista Publicando (2018)
33 Iranian Journal of Epidemiology (2018)
34
Iranian Occupational Health Association (2017)
35
Health Scope (2017)
36
BMC Oral Health (2018)
37
Journal of Holistic Nursing and Midwifery (2018)
38
Journal of Clinical and diagnostic research (2017)
39 نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری (1396)
40
Frontiers in Physiology (2017)
41 مجله دانشکده پرستاری و مامائی ارومیه (1396)
42 آموزش و سلامت جامعه (1395)
43
Journal of Psychiatric Research (2017)
44 مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران (1396)
45
Pharmacological Research (2017)
46
Avicenna Journal of Medical Biochemistry (2017)
47 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1394)
48 مجله اموزش و سلامت جامعه (1395)
49
Avicenna J Neuro Psych Physio (2017)
50 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1396)
51
journal of research in health Sciences (2017)
52
Electronic Physician (2017)
53
AIDS and Behavior (2017)
54 مجله طب کار یزد (1395)
55
Complementary Therapies in Clinical Practice (2017)
56 مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران (1395)
57
Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews (2017)
58 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1396)
59
international journal of pediatrics (2017)
60
International Journal of Community Based Nursing and Midvifery (2017)
61
International Journal of Advanced Computer Science & Applications (2016)
62
Asian Pacific journal of cancer prevention (2016)
63
Computational and Mathematical Methods in Medicine (2016)
64
international journal of pediatrics (2017)
65 مجله تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی (1395)
66 مجله پرستاری کودکان؛ فصلنامه علمی - پژوهشی انجمن پرستاری ایران (1395)
67 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1395)
68
Journal of Post Graduate Medical Institue (2016)
69
Journal of Clinical and diagnostic research (2016)
70 آموزش و سلامت جامعه (1394)
71 مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی (1395)
72
International Journal of Medical Research & Health Sciences (2016)
73 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1395)
74 آموزش و سلامت جامعه (1394)
75
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (2016)
76
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (2016)
77 مجله آموزش پرستاری (1395)
78 مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران (1395)
79
International Journal of Medical Research & Health Sciences (2016)
80 فصلنامه کومش (1395)
81
International Journal of Family Medicine (2016)
82
global journal of health science (2016)
83 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1395)
84 مجله طب نظامی (1394)
85 حیات (1394)
86
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1394)
87 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1393)
88 فصلنامه پرستاری داخلی جراحی (1394)
89 دو ماهنامه طب جنوب (1394)
90 مجله تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی (1393)
91 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1393)
92
journal of research in health Sciences (2015)
93
E3 Journal of Medical Research (2016)
94
JP Journal of Biostatistics (2015)
95 مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران (1394)
96
Safety and Health at Work (2016)
97 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان (1394)
98 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1394)
99
Iranian Journal of Public Health (2015)
100 مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران (1393)
101 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1393)
102 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1393)
103 نسیم دانش (1392)
104
Nursing and Midwifery Studies کاشان (1392)
105 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1393)
106 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (1393)
107 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1393)
108 تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی (1393)
109
Dental Traumatology (2014)
110 مجله سلامت و محیط (1393)
111 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1393)
112
journal of research in health Sciences (2014)
113 آموزش و سلامت جامعه (1393)
114
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (2014)
115
Iranian Journal of Psychiatry (2011)
116 پژوهش در آموزش علوم پزشکی (1392)
117
journal of research in health Sciences (2014)
118
Iranian Journal of Psychiatry (2014)
119 حیات (1393)
120 مجله دیابت و متابولیسم ایران (1392)
121 نسیم دانش (1392)
122
مجله تخصصی پژوهش و سلامت (1392)
123
journal of research in health Sciences (2013)
124
Analytica Chimica Acta (2013)
125
Journal of Applied Statistics (2012)
126
journal of research in health Sciences (2012)
127 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان (1391)
128
Cell journal ( yakhteh (2013)
129 گام های توسعه در آموزش پزشکی مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (1392)
130 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1392)
131 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان (1391)
132
TALANTA (2012)
133 مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی (1390)
134 دو ماهنامه علمی-پژوهشی دانشور پزشکی 18 (1390) 1-9
135
Iranian Journal of Psychiatry 6 (2011) 116-112
136
Iranian Journal of Psychiatry 6 (2011) 112-116
137
Hepatitis Monthly 11 (2011) 200-201