قربان عسگری

صفحه نخست /قربان عسگری
نام و نام خانوادگی قربان عسگری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده بهداشت / گروه مهندسی بهداشت محیط
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی بهداشت محیط
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Desalination and Water Treatment (2020)
2
Environmental Research (2020)
3
RSC Advances (2020)
4
Journal of Water Process Engineering (2020)
5
Desalination and Water Treatment (2020)
6 مجله بهداشت و سلامت (1398)
7
Desalination and Water Treatment (2019)
8 مجله سلامت و بهداشت اردبیل (1398)
9
Avicenna J Environ Heaith Eng (2019)
10
Advanced Powder Technology (2019)
11
Journal of Research in Health Sciences (2019)
12
Journal of Environmental Management (2019)
13
Separation Science and Technology (2019)
14
DESALINATION AND WATER TREATMENT (2019)
15 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1397)
16 مجله علمی پژوهان (1397)
17
Journal of Molecular Liquids (2019)
18
RSC Advances (2019)
19
RSC Advances (2018)
20
Global NEST Journal (2018)
21
Separation Science and Technology (2018)
22
Data in Brief (2018)
23
Data in Brief (2018)
24
Data in Brief (2018)
25
Process Safety and Environmental Protection (2018)
26
Desalination and Water Treatment (2018)
27
Science of The Total Environment (2018)
28
Korean Journal of Chemical Engineering (2018)
29 مجله مهندسی بهداشت محیط (1397)
30 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1396)
31
Desalination and Water Treatment (2017)
32
Data in Brief (2017)
33
Archives of Hygiene Sciences. (2017)
34
pakistan journal of biological sciences (2017)
35
Data in Brief (2017)
36 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1396)
37
applied water sci (2017)
38
International journal of environmental science and technology (2017)
39 فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط (1395)
40 مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (1395)
41 فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1395)
42
Desalination and Water Treatment (2016)
43
journal of Advances in environmental Health Reseach (2016)
44 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1395)
45 مجله آب و فاضلاب (1395)
46 مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (1395)
47 مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (1394)
48 مجله علمی پژوهان (1394)
49
avicenna journal of environmental health engineering (2015)
50
avicenna journal of environmental health engineering (2015)
51 مجله سلامت و بهداشت اردبیل (1394)
52 مجله بهداشت و سلامت (1394)
53 مجله علمی پژوهشی پژوهان (1394)
54 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1394)
55 فصلنامه طب جنوب (1394)
56
Journal of Environmental Health Science and Engineering (2014)
57
Korean Journal of Chemical Engineering (2014)
58 فصلنامه بهداشت در عرصه (1393)
59 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1393)
60 مجله سلامت و محیط (1393)
61
Korean Journal of Chemical Engineering (2014)
62
journal of research in health Sciences (2012)
63 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام (1392)
64 مجله آب و فاضلاب (1392)
65
fresenius environmental bulletin (2014)
66 مجله آب و فاضلاب (1392)
67
journal of research in health Sciences (2014)
68
the sciencific world journal (2013)
69
Desalination and Water Treatment (2013)
70
DESALINATION AND WATER TREATMENT (2013)
71
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING (2012)
72 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (1391)
73 دانشگاه علوم پزشکی قم (1392)
74
journal of research in health Sciences (2013)
75 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدا (1392)
76 فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان (1388)
77 مجله سلامت و محیط (1389)
78 فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان (1388)
79 مجله سلامت و محیط (1388)
80 مجله تحقیقات نظام سلامت (1389)
81 مجله تحقیقات نظام سلامت (1389)
82 مجله تحقیقات نظام سلامت (1389)
83
Middle-East Journal of Scientific Research (2010)
84
Reaction kinetic mechanisms and catallysis (2011)
85 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان (1389)
86
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING (2013)
87 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل (1391)
88 مجله علوم بهداشتی جندی شاپور (1390)
89 مجله تحقیقات نظام سلامت (1391)
90 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل (1390)
91
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING (2012)
92
journal of scientific and industrial research (2012)
93
Environmental monitoring Assesment (2013)
94
Journal of Analyticaland Applied Pyrolysis (2013)
95
journal of research in health Sciences (2012)
96
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING (2012)
97
journal of research in health Sciences (2012)
98
fresenius environmental bulletin (2012)
99
Journal of Hazardous Materials (2012)