محسن علی آبادی

صفحه نخست /محسن علی آبادی
نام و نام خانوادگی محسن علی آبادی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده بهداشت / گروه بهداشت حرفه ای
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی بهداشت حرفه ای
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Research in Health Sciences (2019)
2
Acoustics Australia (2020)
3
applied acoustics (2019)
4 مجله طب نظامی (1398)
5
human factors and ergonomics in manufacturing & service industries (2019)
6
Acoustics Australia (2018)
7 فصلنامه علمی تخصصی طب کار (1397)
8
Acoustics Australia (2018)
9
applied acoustics (2018)
10 فصلنامه علمی پژوهشی ارگونومی (1397)
11
Work (2018)
12
Indoor and Built Environment (2018)
13 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1396)
14 مجله سلامت کار ایران (1396)
15
Acoustics Australia (2017)
16
Safety and Health at Work (2017)
17 فصلنامه سلامت کار ایران (1396)
18
Archives of Acoustics (2017)
19 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1395)
20
Human Antibodies (2017)
21 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1395)
22 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1395)
23
Journal of Research in Health Sciences (2016)
24 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1395)
25
International Journal of Occupational Hygiene (2016)
26 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1394)
27 مجله ارگونومی (1395)
28 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1394)
29 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1393)
30 فصلنامه سلامت کار ایران (1394)
31
Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation (2016)
32 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1393)
33 مجله تحقیقات نظام سلامت (1394)
34 مجله سلامت کار ایران (1393)
35
Applied Artificial Intelligence (2015)
36 فصلنامه علمی تخصصی طب کار (1394)
37 مجله ارگونومی (1394)
38
Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine (2015)
39 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1393)
40
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (2015)
41
International Archives of Occupational and Environmental Health (2015)
42 مجله سلامت کار ایران (1393)
43 مهندسی بهداشت حرفه ای (1393)
44 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1393)
45 مجله تحقیقات نظام سلامت (1392)
46 دو ماهنامه سلامت کار ایران (1393)
47
Journal of Research in Health Sciences (2014)
48
ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA (2014)
49 دو ماهنامه سلامت کار ایران (1393)
50 فصلنامه علمی تخصصی طب کار (1393)
51
Jundishapur Journal of Health Sciences (2014)
52 مجله طب کار یزد (1393)
53
journal of research in health Sciences (2014)
54 مجله ارگونومی (1392)
55 مجله ارگونومی (1392)
56 مجله ارگونومی (1392)
57 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1392)
58
noise and vibration worldwide (2013)
59 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1392)
60
Environmental monitoring Assesment (2014)
61
Iranian Journal of Public Health (2013)
62
Jundishapur Journal of Health Sciences (2013)
63
International Journal of occupational Hygiene (2013)
64 مجله سلامت کار ایران (1392)
65 مجله طلوع بهداشت (1392)
66 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1391)
67
applied acoustics (2013)
68 مجله تحقیقات نظام سلامت (1390)