یداله فتحی

صفحه نخست /یداله فتحی
يداله فتحي
نام و نام خانوادگی یداله فتحی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده بهداشت / گروه بهداشت عمومی
تحصیلات فوق لیسانس / بهداشت عمومی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 آموزش و سلامت جامعه (1396)
2
The International Journal of Occupational and Environmental Medicine (The IJOEM (2017)
3 آموزش و سلامت جامعه (1395)
4
Avicenna J Neuro Psych Physiology (2014)
5 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1393)
6 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان (1391)
7 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان 19 (1391) 23-29