جواد فردمال

صفحه نخست /جواد فردمال
نام و نام خانوادگی جواد فردمال
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده بهداشت / گروه آمار زیستی
تحصیلات دکترای تخصصی / آمار زیستی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Healthcare informatics research (2020)
2
RSC Advances (2020)
3
Journal of Water Process Engineering (2020)
4
Acoustics Australia (2020)
5
Desalination and Water Treatment (2020)
6
applied acoustics (2019)
7 فصلنامه کومش (1398)
8
Dental and Medical Problems (2019)
9
Epidemiology Biostatistics and Public Health (2019)
10
World Journal of Dentistry (2019)
11
Journal of Statistical Computation and Simulation (2019)
12
Iranian Journal of Health, Safety & Environment (2019)
13
High Blood Pressure and Cardiovascular Prevention (2019)
14 مجله علمی پژوهان (1397)
15
Advanced Powder Technology (2019)
16
Acoustics Australia (2018)
17
Journal of clinical and Diagnostic Research (2018)
18
Journal of Islamic Dental Association of IRAN (2018)
19
Amazonia Investiga (2018)
20
Journal of caring sciences (2018)
21
International Journal of Fertility and Sterility (2018)
22 فصلنامه بهداشت در عرصه (1396)
23 فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط (1395)
24 فصلنامه علمی-پژوهشی طب مکمل (1396)
25
مجله تخصصی پژوهش و سلامت (1396)
26 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1396)
27 مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (1395)
28 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1395)
29 فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط (1395)
30 مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (1395)
31
International Journal of Advanced Computer Science & Applications (2016)
32
Iranian Journal of Psychiatry (2016)
33
Avicena journal of neuro psycho physiology (2016)
34
Computational and Mathematical Methods in Medicine (2016)
35
Global Journal of Health Science (2016)
36
Computational and Mathematical Methods in Medicine (2016)
37 آموزش و سلامت جامعه (1395)
38
Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI) (2016)
39
Desalination and Water Treatment (2016)
40 فصلنامه کومش (1395)
41
Journal of Midwifery and Reproductive Health (2016)
42
Epidemiology and Health (2016)
43
REVISTA ESPANOLA DE CARDIOLOGIA (2016)
44
journal of long-term effects of medical implants (2015)
45
brazilian dental journal (2016)
46 فصلنامه کومش (1394)
47
Journal of Research in Health Sciences (2016)
48
PHYSICAL TREAtMENTS (2015)
49 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1394)
50 کومش (1394)
51 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1394)
52 مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (1394)
53
Iranian Journal of Public Health (2015)
54
Manual Therapy (2015)
55
Avicenna Journal of Dental Research (2015)
56
avicenna journal of environmental health engineering (2015)
57 پژوهش نامۀ فیزیولوژی ورزشی کاربردی (1394)
58 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان (1394)
59
Journal of Research in Health Sciences (2015)
60 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1394)
61
Avicenna Journal of Dental Research (2015)
62 مجله علمی پژوهشی پژوهان (1393)
63 مجله علمی پژوهشی پژوهان (1393)
64 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان (1394)
65 مجله سلامت کار ایران (1393)
66 مجله سلامت کار ایران (1393)
67 کومش (1393)
68 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1393)
69 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1393)
70 مجله سلامت و محیط (1393)
71
Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences (2015)
72 مجله ارگونومی (1393)
73 مجله علوم پزشکی ارومیه (1393)
74
Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences (2015)
75 آموزش و سلامت جامعه (1393)
76
Korean Journal of Chemical Engineering (2014)
77
Journal of Epidemiology and Global Health (2015)
78
journal of dental research, dental clinics, dental prospects (2014)
79
Chonnam Medical Journal (2014)
80 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1393)
81
Korean Journal of Chemical Engineering (2014)
82 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1393)
83
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (2014)
84 مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی (1385)
85
Fertility and Sterility (2005)
86 کومش (1389)
87
Eastern Mediterranean Health Journal (2010)
88
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (2011)
89 مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان (1390)
90 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1390)
91
Iranian Journal of Psychiatry (2011)
92
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (2011)
93
journal of research in health Sciences (2012)
94 کومش (1391)
95 مجله طلوع بهداشت (1392)
96
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (2013)
97 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1392)
98 مجله سلامت و محیط (1392)
99 مجله ارگونومی (1392)
100 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک (1392)
101 پژوهش در آموزش علوم پزشکی (1392)
102 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان (1392)
103 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان (1392)
104 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان (1393)
105
Jundishapur Journal of Microbiology (2014)
106 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1393)
107 مجله علمی پژوهشی پژوهان (1393)
108 مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (1393)
109 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1391)
110
imaging Scince in dentistry (2014)
111 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1392)
112 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1391)
113 مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی (1390)
114
journal of research in health Sciences (2012)