رستم گلمحمدی

صفحه نخست /رستم گلمحمدی
نام و نام خانوادگی رستم گلمحمدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده بهداشت / گروه بهداشت حرفه ای
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی محیط زیست
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Acoustics Australia (2020)
2
applied acoustics (2019)
3
Neurophysiology (2019)
4
Industrial Health (2019)
5
human factors and ergonomics in manufacturing & service industries (2019)
6
Acoustics Australia (2018)
7
Acoustics Australia (2018)
8
applied acoustics (2018)
9
Work (2018)
10
Acoustics Australia (2017)
11
Safety and Health at Work (2017)
12 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1396)
13 فصلنامه سلامت کار ایران (1396)
14 مجله طب کار یزد (1395)
15
Archives of Acoustics (2017)
16 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1395)
17 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1395)
18
Journal of Research in Health Sciences (2016)
19 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1395)
20
International Journal of Occupational Hygiene (2016)
21 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1395)
22 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1394)
23 مجله ارگونومی (1395)
24
Iranian Journal of Public Health (2016)
25 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1393)
26 فصلنامه سلامت کار ایران (1394)
27
Environmental Hazards (2015)
28
Applied Artificial Intelligence (2015)
29 مجله ارگونومی (1394)
30 مجله ارگونومی (1393)
31 مهندسی بهداشت حرفه ای (1393)
32 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1393)
33 مجله سلامت کار ایران (1393)
34 مجله ارگونومی (1393)
35 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1393)
36 مهندسی بهداشت حرفه ای (1393)
37 مجله تحقیقات نظام سلامت (1392)
38 دو ماهنامه سلامت کار ایران (1393)
39
Journal of Research in Health Sciences (2014)
40
International Journal of occupational Hygiene (2014)
41
Caspian Journal of Applied Sciences Research (2014)
42
Iranian Journal of Public Health (2015)
43 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان (1384)
44
ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA (2014)
45 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1390)
46 مجله طلوع بهداشت (1392)
47
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (2013)
48
International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA) (2013)
49 دو ماهنامه سلامت کار ایران (1392)
50
journal of research in health Sciences (2014)
51
International Journal of Engineering Research and Applications (2013)
52 فصلنامه انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران (1392)
53 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1392)
54 مجله تحقیقات نظام سلامت (1392)
55
journal of research in health Sciences (2014)
56 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1392)
57
noise and vibration worldwide (2013)
58
Environmental monitoring Assesment (2014)
59
journal of research in health Sciences (2013)
60
journal of research in health Sciences (2013)
61 مجله طلوع بهداشت (1392)
62 مجله طب کار یزد (1391)
63 مجله سلامت کار ایران (1392)
64 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1391)
65 طب کار یزد (1391)
66
Journal of Loss Prevention in the Process Industries (2013)
67
journal of research in health Sciences (2012)
68 مجله تحقیقات نظام سلامت (1390)
69 مجله تحقیقات نظام سلامت (1390)
70 مجله تحقیقات نظام سلامت (1390)