حسین محجوب

صفحه نخست /حسین محجوب
نام و نام خانوادگی حسین محجوب
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده بهداشت / گروه آمار زیستی
تحصیلات دکترای تخصصی / اپیدمیولوژی و آمار زیستی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Family Medicine and Primary Care (2020)
2
Epidemiology Biostatistics and Public Health (2019)
3
Iranian Journal of Public Health (2019)
4 کومش (1398)
5
Clinical Epidemiology and Global Health (2019)
6 Iranian Journal of Epidemiology (2019)
7
JP Journal of Biostatistics (2019)
8
Iranian Journal of Public Health (2017)
9
Iranian Journal of Psychiatry (2017)
10
Plos One (2017)
11 دانش و تندرستی (1396)
12
Journal of Reproduction & Infertility (2018)
13
jundishapur journal chronic disease care (2018)
14
Nephro-Urol Monthy (2018)
15
Journal of Research in Health Sciences (2017)
16
iranian Journal of Nursing and Midwifery Research (2017)
17
Avicenna journal of Clinical Microbiology and Infection (2016)
18 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (1387)
19 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1386)
20
International Journal of Advanced Computer Science & Applications (2016)
21
Iranian Journal of Psychiatry (2016)
22
Iranian Journal of Public Health (2016)
23
Asian Pacific journal of cancer prevention (2016)
24
Avicena journal of neuro psycho physiology (2016)
25
Computational and Mathematical Methods in Medicine (2016)
26
Global Journal of Health Science (2016)
27
Computational and Mathematical Methods in Medicine (2016)
28
Journal of Research in Health Sciences (2016)
29
Iranian Heart Journal (2013)
30
Archive of pediatric Infectious disease (2016)
31
European Academy of Dermatology and Venereology (2006)
32
Epidemiology and Health (2016)
33
International Journal of Family Medicine (2016)
34 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1387)
35
Public Health (2016)
36
Iranian Journal of Pathology (2006)
37 مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (1394)
38 دو ماهنامه طب جنوب (1394)
39
Asian Pacific journal of cancer prevention (2015)
40
Genomics, proteomics & bioinformatics (2015)
41
Journal of Biostatistics and Epidemiology (2015)
42
International Journal of Occupational Hygiene (2015)
43 پرستاری و مامایی جامع نگر (1394)
44
International Journal of Data Mining and Bioinformatics (2015)
45 E3 Journal of Medical Research (2015)
46 مجله علمی پژوهان، دوره 13، شماره 1، پائیز 1393 (1393)
47 مراقبت های نوین،فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (1393)
48 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1393)
49
Journal of Intelligent & Fuzzy Systems (2015)
50 مجله زنان مامائی و ناباروری ایران (1393)
51
Journal of Gastric cancer (2014)
52
Iranian Journal of Public Health (2014)
53
osong public health and research perspectives (2014)
54
the sciencific world journal (2014)
55 مجله سلامت و بهداشت اردبیل (1393)
56
Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences (2014)
57
Healthcare informatics research (2013)
58 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1390)
59
Jundishapur Journal of Health Sciences (2013)
60
International Journal of Infectious Diseases (2012)
61
journal of research in health Sciences (2013)
62
Environmental monitoring Assesment (2012)
63
journal of research in health Sciences (2012)
64
Epidemiology and Health (2012)
65 مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران (1390)
66 نشریه دانشجویی آمار (1389)
67
Journal of Molecular and Genetic Medicine (2012)
68
Iranian Journal of Public Health (2012)
69
journal of research in health Sciences (2012)
70 فصلنامه علمی- پژوهشی اعتیاد پژوهی 3 (1388) 77-95
71 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 33 (1390) 20-29
72 مجله طلوع بهداشت 10 (1390) 93-81
73 مجله زنان مامایی و نازایی ایران 14 (1390) 44-37
74 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان هجدهم (1390) 40-49
75
International Journal of Environmental Analytical Chemistry 12 (2012) 1365-1377
76
Environmental monitoring Assesment 11 (2011) 2434-2437