حسین محجوب

صفحه نخست /حسین محجوب
نام و نام خانوادگی حسین محجوب
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده بهداشت / گروه آمار زیستی
تحصیلات دکترای تخصصی / اپیدمیولوژی و آمار زیستی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
The 1st International Nursing & Midwifery Conference on Health and wellbeing, Isfahan, 2014
2
The 1st International Nursing & Midwifery Conference on Health and wellbeing, Isfahan, 2014
3
2nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotion, Kermanshah, 2015
4
اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، تبریز، 1390