ایرج محمدفام

صفحه نخست /ایرج محمدفام
نام و نام خانوادگی ایرج محمدفام
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده بهداشت / گروه بهداشت حرفه ای
تحصیلات دکترای تخصصی / بهداشت حرفه ای
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1398)
2
International Journal of Industrial Ergonomics (2019)
3 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1398)
4 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1398)
5
journal of research in health Sciences (2020)
6
International Journal of Hydrogen Energy (2020)
7
SAFETY (2018)
8
Health Scope (2019)
9 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1398)
10 فصلنامه علمی پژوهشی ارگونومی (1397)
11 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1397)
12 فصلنامه سلامت کار ایران (1397)
13
Applied Ecology and Environmental Research (2018)
14 فصلنامه بهداشت در عرصه (1397)
15
Iranian Occupational Health Association (2017)
16 ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها (1396)
17
Environmental Monitoring and Assessment (2018)
18
Journal of Basic Research in Medical Sciences (2017)
19 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1396)
20 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1396)
21
Jundishapur Journal of Health Sciences (2017)
22
trauma monthly (2017)
23
International Journal of Occupational Hygiene (2017)
24
International Journal of civil engineering (2017)
25
International Journal of Occupational Hygiene (2016)
26
Iranian Journal of Health, Safety & Environment (2017)
27
Iranian Journal of Health, Safety & Environment (2017)
28
International Journal of Disaster Risk Reduction (2017)
29 فصلنامه سلامت کار ایران (1396)
30 فصلنامه سلامت کار ایران (1395)
31
Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation (2017)
32 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1395)
33
Journal of Hazardous Materials (2017)
34 ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها (1395)
35
Applied Ergonomics (2016)
36
PLoS currents (2017)
37
journal of research in health Sciences (2017)
38
Safety and Health at Work (2017)
39 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1395)
40
trauma monthly (2017)
41 مجله طلوع بهداشت (1394)
42
Process Safety Progress (2015)
43 مجله طب کار یزد (1394)
44
Archives of Trauma Research (2016)
45 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1395)
46 طب کار یزد (1394)
47
Journal of Cleaner Production (2016)
48 مجله طلوع بهداشت (1394)
49 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1394)
50 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1394)
51 مجله طب نظامی (1394)
52
Journal of Civil Engineering and ConstructionTechnology (2016)
53
Electronic Physician (2016)
54
Iranian Journal of Public Health (2016)
55
Archives of Industrial Hygiene and Toxicology (2016)
56 فصلنامه سلامت کار ایران (1394)
57
Electronic Physician (2015)
58
journal of occupational health and epidemilogy (2014)
59
International Journal of Review in Life Sciences (2015)
60
International Journal of Occupational Hygiene (2015)
61
Process Safety Progress (2015)
62
Environmental Hazards (2015)
63
International Journal of Hydrogen Energy (2015)
64
Safety and Health at Work (2016)
65 مجله علمی-پژوهشی سلامت کار در ایران (1393)
66 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1393)
67 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1393)
68 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1392)
69 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1392)
70 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1393)
71 فصلنامه علمی تخصصی طب کار (1394)
72 فصلنامه انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران (1393)
73 فصلنامه انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران (1393)
74 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1393)
75 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1393)
76 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1394)
77 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1393)
78 مجله طلوع بهداشت (1393)
79 مجله طلوع بهداشت (1393)
80 ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها (1391)
81
Cognition, Technology & Work (2014)
82
International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA) (2015)
83
journal of scientific and industrial research (2014)
84
Iranian Journal of Health, Safety & Environment (2014)
85
Safety and Health at Work (2014)
86
Jundishapur Journal of Health Sciences (2014)
87
International Journal of Occupational Hygiene (2015)
88
International Journal of Occupational Hygiene (2014)
89
International Journal of Occupational Hygiene (2014)
90
Journal of Environmental Health Science and Engineering (2014)
91
Safety and Health at Work (2015)
92
Iranian Polymer Journal (2014)
93
Iranian Journal of Environmental Health Sciences & Engineering (2013)
94 مجله سلامت کار ایران (1393)
95 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1392)
96 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1392)
97 مجله بهداشت و توسعه (1392)
98
International Journal of occupational Hygiene (2013)
99
Int. J. of Services and Operations Management (2013)
100
Reliability Engineering and System Safety (2013)
101
Journal of Loss Prevention in the Process Industries (2013)
102 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1390)
103 مجله طلوع بهداشت (1392)
104
International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA) (2013)
105 دو ماهنامه سلامت کار ایران (1392)
106 Jundishapur Journal of Health Sciences (2013)
107
Jundishapur Journal of Health Sciences (2013)
108
International Journal of Engineering Research and Applications (2013)
109
International Journal of Engineering Research and Applications (2013)
110
International Journal of occupational Hygiene (2013)
111 مجله علمی-پژوهشی سلامت کار در ایران (1392)
112 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1391)
113 فصلنامه علمی تخصصی طب کار (1392)
114 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1392)
115 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1391)
116 مجله علمی-پژوهشی سلامت کار در ایران (1391)
117
International Journal of Environmental Health Engineering (2013)
118
International Journal of Engineering Research and Applications (2013)
119 فصلنامه علوم و فنون طبیعی (1390)
120 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1392)
121 International Journal of occupational Hygiene (2013)
122 طب کار یزد (1391)
123 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1390)
124 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1390)
125
Iranian Journal of Environmental Health Sciences & Engineering (2013)
126
International Journal of occupational Hygiene (2012)
127 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام (1391)
128
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING (2012)
129
Journal of Loss Prevention in the Process Industries (2013)
130 مجله تحقیقات نظام سلامت (1390)
131 مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشت (1391)
132
Journal of Loss Prevention in the Process Industries (2013)