ایرج محمدفام

صفحه نخست /ایرج محمدفام
نام و نام خانوادگی ایرج محمدفام
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده بهداشت / گروه بهداشت حرفه ای
تحصیلات دکترای تخصصی / بهداشت حرفه ای
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
SAFETY (2018)
2
Health Scope (2019)
3 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1398)
4 فصلنامه علمی پژوهشی ارگونومی (1397)
5 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1397)
6 فصلنامه سلامت کار ایران (1397)
7
Applied Ecology and Environmental Research (2018)
8 فصلنامه بهداشت در عرصه (1397)
9
Iranian Occupational Health Association (2017)
10 ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها (1396)
11
Environmental Monitoring and Assessment (2018)
12
Journal of Basic Research in Medical Sciences (2017)
13 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1396)
14 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1396)
15
Jundishapur Journal of Health Sciences (2017)
16
trauma monthly (2017)
17
International Journal of Occupational Hygiene (2017)
18
International Journal of civil engineering (2017)
19
International Journal of Occupational Hygiene (2016)
20
Iranian Journal of Health, Safety & Environment (2017)
21
Iranian Journal of Health, Safety & Environment (2017)
22
International Journal of Disaster Risk Reduction (2017)
23 فصلنامه سلامت کار ایران (1396)
24 فصلنامه سلامت کار ایران (1395)
25
Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation (2017)
26 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1395)
27
Journal of Hazardous Materials (2017)
28 ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها (1395)
29
Applied Ergonomics (2016)
30
PLoS currents (2017)
31
journal of research in health Sciences (2017)
32
Safety and Health at Work (2017)
33 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1395)
34
trauma monthly (2017)
35 مجله طلوع بهداشت (1394)
36
Process Safety Progress (2015)
37 مجله طب کار یزد (1394)
38
Archives of Trauma Research (2016)
39 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1395)
40 طب کار یزد (1394)
41
Journal of Cleaner Production (2016)
42 مجله طلوع بهداشت (1394)
43 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1394)
44 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1394)
45 مجله طب نظامی (1394)
46
Journal of Civil Engineering and ConstructionTechnology (2016)
47
Electronic Physician (2016)
48
Iranian Journal of Public Health (2016)
49
Archives of Industrial Hygiene and Toxicology (2016)
50 فصلنامه سلامت کار ایران (1394)
51
Electronic Physician (2015)
52
journal of occupational health and epidemilogy (2014)
53
International Journal of Review in Life Sciences (2015)
54
International Journal of Occupational Hygiene (2015)
55
Process Safety Progress (2015)
56
Environmental Hazards (2015)
57
International Journal of Hydrogen Energy (2015)
58
Safety and Health at Work (2016)
59 مجله علمی-پژوهشی سلامت کار در ایران (1393)
60 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1393)
61 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1393)
62 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1392)
63 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1392)
64 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1393)
65 فصلنامه علمی تخصصی طب کار (1394)
66 فصلنامه انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران (1393)
67 فصلنامه انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران (1393)
68 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1393)
69 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1393)
70 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1394)
71 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1393)
72 مجله طلوع بهداشت (1393)
73 مجله طلوع بهداشت (1393)
74 ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها (1391)
75
Cognition, Technology & Work (2014)
76
International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA) (2015)
77
journal of scientific and industrial research (2014)
78
Iranian Journal of Health, Safety & Environment (2014)
79
Safety and Health at Work (2014)
80
Jundishapur Journal of Health Sciences (2014)
81
International Journal of Occupational Hygiene (2015)
82
International Journal of Occupational Hygiene (2014)
83
International Journal of Occupational Hygiene (2014)
84
Journal of Environmental Health Science and Engineering (2014)
85
Safety and Health at Work (2015)
86
Iranian Polymer Journal (2014)
87
Iranian Journal of Environmental Health Sciences & Engineering (2013)
88 مجله سلامت کار ایران (1393)
89 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1392)
90 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1392)
91 مجله بهداشت و توسعه (1392)
92
International Journal of occupational Hygiene (2013)
93
Int. J. of Services and Operations Management (2013)
94
Reliability Engineering and System Safety (2013)
95
Journal of Loss Prevention in the Process Industries (2013)
96 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1390)
97 مجله طلوع بهداشت (1392)
98
International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA) (2013)
99 دو ماهنامه سلامت کار ایران (1392)
100 Jundishapur Journal of Health Sciences (2013)
101
Jundishapur Journal of Health Sciences (2013)
102
International Journal of Engineering Research and Applications (2013)
103
International Journal of Engineering Research and Applications (2013)
104
International Journal of occupational Hygiene (2013)
105 مجله علمی-پژوهشی سلامت کار در ایران (1392)
106 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1391)
107 فصلنامه علمی تخصصی طب کار (1392)
108 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1392)
109 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1391)
110 مجله علمی-پژوهشی سلامت کار در ایران (1391)
111
International Journal of Environmental Health Engineering (2013)
112
International Journal of Engineering Research and Applications (2013)
113 فصلنامه علوم و فنون طبیعی (1390)
114 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1392)
115 International Journal of occupational Hygiene (2013)
116 طب کار یزد (1391)
117 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1390)
118 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1390)
119
Iranian Journal of Environmental Health Sciences & Engineering (2013)
120
International Journal of occupational Hygiene (2012)
121 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام (1391)
122
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING (2012)
123
Journal of Loss Prevention in the Process Industries (2013)
124 مجله تحقیقات نظام سلامت (1390)
125 مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشت (1391)
126
Journal of Loss Prevention in the Process Industries (2013)