مجید معتمدزاده(بازنشسته)

صفحه نخست /مجید معتمدزاده(بازنشسته)
مجيد معتمدزاده(بازنشسته)
نام و نام خانوادگی مجید معتمدزاده(بازنشسته)
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده بهداشت / گروه بهداشت حرفه ای
تحصیلات دکترای تخصصی / بهداشت حرفه ای
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
journal of research in health Sciences (2020)
2 مجله ارگونومی (1398)
3 مجله سلامت کار ایران (1398)
4
Iranian Journal of Health, Safety & Environment (2019)
5
Industrial Health (2019)
6
Iranian Journal of Health, Safety & Environment (2019)
7
Medical Journal of The Islamic Republic of Iran (2019)
8 مجله ارگونومی (1396)
9 مجله ارگونومی (1397)
10
Safety and Health at Work (2019)
11
human factors and ergonomics in manufacturing & service industries (2019)
12
Health Promotion Perspectives (2019)
13 مجله علمی پژوهان (1397)
14 دو ماهنامه سلامت کار ایران (1396)
15
Journal of Circadian Rhythms (2018)
16
Building Acoustics (2018)
17 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1396)
18 مجله ارگونومی (1396)
19 مجله ارگونومی (1396)
20 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1396)
21 مجله ارگونومی (1396)
22 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1396)
23 مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (1396)
24 مجله طب نظامی (1396)
25
Safety and Health at Work (2018)
26 فصلنامه سلامت کار ایران (1396)
27 مجله ارگونومی (1396)
28
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (2018)
29 فصلنامه سلامت کار ایران (1396)
30 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1396)
31
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (2018)
32 فصلنامه سلامت کار ایران (1396)
33
Safety and Health at Work (2017)
34
Journal of Occupational Health and Epidemiology (2017)
35 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1396)
36
human factors and ergonomics in manufacturing & service industries (2017)
37
Physiology & Behavior (2017)
38 مجله ارگونومی (1396)
39 مجله ارگونومی (1395)
40 مجله طب کار یزد (1395)
41 مجله ارگونومی (1395)
42
Health Promotion Perspectives (2017)
43 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1395)
44 مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (1395)
45 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1395)
46 مهندسی بهداشت حرفه ای (1394)
47 Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences (2016)
48 مجله علمی پژوهان (1395)
49
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (2016)
50
Journal of Circadian Rhythms (2016)
51
International Journal of Industrial Ergonomics (2016)
52
Health Promotion Perspectives (2016)
53
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (2016)
54 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1394)
55 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1394)
56 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1393)
57 مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (1394)
58 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1394)
59 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1393)
60
Applied Ergonomics (2015)
61
Cognition, Technology & Work (2014)
62 مجله ارگونومی (1393)
63 مجله ارگونومی (1393)
64 دو ماهنامه سلامت کار ایران (1393)
65 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم (1393)
66 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1393)
67 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1393)
68 مجله ارگونومی (1393)
69 مجله علمی-پژوهشی سلامت کار در ایران (1394)
70 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1393)
71 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1394)
72 مجله علمی-پژوهشی سلامت کار در ایران (1393)
73
Health Promotion Perspectives (2014)
74 مجله سلامت و بهداشت اردبیل (1393)
75
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (2013)
76 مجله ارگونومی (1392)
77 فصلنامه انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران (1392)
78
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING (2013)
79 مجله علمی-پژوهشی سلامت کار در ایران (1392)
80 مجله علمی-پژوهشی سلامت کار در ایران (1392)
81
Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation (2015)
82 فصلنامه انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران (1392)
83
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (2013)
84
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (2013)
85
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (2013)
86
Applied Ergonomics (2014)
87 فصلنامه انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران (1392)
88 فصلنامه انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران (1392)
89 مجله دانشگاه عتوم پزشکی اراک (1392)
90 فصلنامه علمی تخصصی طب کار (1392)
91 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1392)
92 فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی (1392)
93 گام های توسعه در آموزش پزشکی مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (1392)
94
Ergonomics 55 (2012) 229-236