بابک معینی

صفحه نخست /بابک معینی
نام و نام خانوادگی بابک معینی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده بهداشت / گروه بهداشت عمومی
تحصیلات دکترای تخصصی / آموزش بهداشت
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 مجري خاتمه يافته
2 مجري اصلي خاتمه يافته
3 همكار خاتمه يافته
4 مجري اصلي خاتمه يافته
5 مجري اصلي خاتمه يافته
6 مجري اصلي خاتمه يافته
7 مشاور علمي خاتمه يافته
8 مشاور علمي خاتمه يافته
9 مشاور علمي خاتمه يافته
10 مجري اصلي خاتمه يافته
11 مشاور علمي خاتمه يافته
12 مجري اصلي خاتمه يافته
13 مجري اصلي خاتمه يافته
14 مجري اصلي خاتمه يافته
15 مجري اصلي خاتمه يافته
16 همكار خاتمه يافته
17 مجري اصلي خاتمه يافته
18 همكار خاتمه يافته
19 مجري اصلي خاتمه يافته
20 مجري خاتمه يافته
21 مجري اصلي خاتمه يافته
22 همكار خاتمه يافته
23 همكار خاتمه يافته
24 مشاور علمي خاتمه يافته
25 همكار خاتمه يافته
26 مجري اصلي خاتمه يافته
27 مجري اصلي خاتمه يافته
28 مجري اصلي خاتمه يافته
29 مجري اصلي خاتمه يافته
30 مجري اصلي خاتمه يافته
31 مجري اصلي خاتمه يافته
32 مجري اصلي خاتمه يافته
33 مجري اصلي خاتمه يافته
34 مجري اصلي خاتمه يافته
35 مجري اصلي خاتمه يافته
36 مجري اصلي خاتمه يافته
37 مشاور علمي خاتمه يافته
38 مجري اصلي خاتمه يافته
39 مجري اصلي خاتمه يافته
40 مجري اصلي خاتمه يافته
41 مجري اصلي خاتمه يافته
42 مجري اصلي خاتمه يافته
43 مشاور علمي خاتمه يافته
44 مجري اصلي خاتمه يافته
45 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
46 مجري اصلي خاتمه يافته
47 مشاور علمي خاتمه يافته
48 مجري اصلي خاتمه يافته
49 مشاور علمي خاتمه يافته
50 مجري اصلي خاتمه يافته
51 مجري اصلي خاتمه يافته
52 مشاور علمي خاتمه يافته
53 مشاور علمي خاتمه يافته
54 مشاور علمي خاتمه يافته
55 مجري اصلي خاتمه يافته
56 مجري اصلي خاتمه يافته
57 مجري اصلي خاتمه يافته
58 نفر اول خاتمه یافته
59 نفر اول خاتمه یافته
60 نفر اول خاتمه یافته