بابک معینی

صفحه نخست /بابک معینی
نام و نام خانوادگی بابک معینی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده بهداشت / گروه بهداشت عمومی
تحصیلات دکترای تخصصی / آموزش بهداشت
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
World Journal of Plastic Surgery (2020)
2
Journal of Hospital Infection (2020)
3
Journal of Education and Health Promotion (2020)
4
Australian Journal onAgeing (2019)
5
Korean Journal of Family Medicine (2019)
6
The Journal of the Egyptian Public Health Association (2019)
7
Journal of Research in Health Sciences (2019)
8
Health Care for Women International (2019)
9
Reproductive Health (2019)
10
journal of research in health Sciences (2019)
11
Journal of Research in Health Sciences (2019)
12
Journal of Research in Health Sciences (2019)
13
journal of research in health Sciences (2019)
14
Workplace Health & Safety (2019)
15
BMC Psychology (2019)
16
BMC Psychology (2019)
17
health education and health promotion (2019)
18 مجله اموزش و سلامت جامعه (1397)
19
BRAIN – Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience (2019)
20 فصلنامه حیات (1397)
21 journal of Education and community Health (2019)
22
Hormozgan Medical Journal (2018)
23
International Journal of Epidemiologic Research (2018)
24
Hormozgan Medical Journal (2018)
25 آموزش و سلامت جامعه (1396)
26
jorjani biomedicine journal (2018)
27
JOURNAL OF SUBSTANCE USE (2018)
28
JOURNAL OF SUBSTANCE USE (2018)
29 فصلنامه کومش (1397)
30
Journal of Pain and Symptom Management (2018)
31
Avicenna Journal of NeuroPsychoPhysiology (2016)
32 مجله دانشگاه علوم پزشکی نیشابور (1396)
33 مجله اموزش و سلامت جامعه (1395)
34 مجله علمی پژوهان (1394)
35 مجله اموزش و سلامت جامعه (1395)
36
International journal of High Risk behavior &addiction (2017)
37 آموزش و سلامت جامعه (1395)
38 مجله ارگونومی (1395)
39 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه (1395)
40 دین و سلامت (1395)
41
JOURNAL OF SUBSTANCE USE (2017)
42
Journal of Communication in Healthcare (2016)
43 فصلنامه کومش (1395)
44 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم (1395)
45
Iranian Journal of Cancer Prevention (2016)
46 فصلنامه کومش (1394)
47
Zahedan Journal of Research in Medical Sciences (2013)
48
Electronic Physician (2015)
49 آموزش و سلامت جامعه (1394)
50 مجله علمی پژوهان (1394)
51 مجله علمی پژوهان (1394)
52 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1393)
53 پژوهنده (مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) (1393)
54
Journal of Education and Health Promotion (2015)
55
Journal of Biology and Today's World (2014)
56 آموزش و سلامت جامعه (1393)
57 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان (1392)
58
Iranian Journal of Psychiatry (2011)
59 مجله علمی پژوهشی پژوهان (1393)
60 فصلنامه طب جنوب (1395)
61 مجله علمی پژوهشی پژوهان (1393)
62 کومش (1393)
63 نسیم دانش (1392)
64 مجله تحقیقات نظام سلامت (1392)
65
journal of research and health (2014)
66
Life Science Journal (2014)
67
Jundishapur Journal of Health Sciences (2013)
68
Iranian Journal of Public Health (2013)
69 پایش (1393)
70 فصلنامه بیمارستان (1392)
71 مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (1393)
72
Journal of Education and Health Promotion (2014)
73 مجله دانشکده پرستاری و مامائی ارومیه (1392)
74 مجله طلوع بهداشت (1392)
75
journal of research in health Sciences (2014)
76 افق دانش؛ فصلنامه ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد (1391)
77 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان (1391)
78 دو ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی اورمیه (1391)
79 فصلنامه علمی- پژوهشی اعتیاد پژوهی 3 (1388) 77-95
80 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان 19 (1391) 45-52
81 مجله پزشکی هرمزگان 15 (1390) 318-326
82
journal of research in health Sciences 12 (2012) 31-37
83
Iranian Journal of Psychiatry 6 (2011) 116-112
84
journal of research in health Sciences 11 (2011) 114-120
85
journal of research in health Sciences 11 (2011) 20-25
86 مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 19 (1390) 94-106
87 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 33 (1390) 20-29
88 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان 19 (1390) 16-23
89 مجله طلوع بهداشت 10 (1390) 93-81
90 مجله طلوع بهداشت 10 (1390) 45-56
91 مجله پزشکی هرمزگان 15 (1390) 318-326
92 مجله پزشکی هرمزگان 15 (1390) 208-200
93 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان 18 (1390) 31-37
94 مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان 20 (1390) 68-76
95 مجله تحقیقات نظام سلامت 7 (1390) 8-1
96 مجله زنان مامایی و نازایی ایران 14 (1390) 44-37
97 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان 18 (1390) 70-76
98
Health Promotion Perspectives 1 (2011) 32-40
99 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان هجدهم (1390) 40-49
100
Iranian Journal of Psychiatry 6 (2011) 112-116