بابک معینی

صفحه نخست /بابک معینی
نام و نام خانوادگی بابک معینی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده بهداشت / گروه بهداشت عمومی
تحصیلات دکترای تخصصی / آموزش بهداشت
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور، تهران- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1398
2 اولین همایش بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی، همدان، 1397
3 پنجمین همایش سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، 1397
4
سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت---- یکم تا سوم شهریور 1396----اصفهان- ایران، اصفهان، 1396
5
سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت---- یکم تا سوم شهریور 1396----اصفهان- ایران، اصفهان، 1396
6
سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت---- یکم تا سوم شهریور 1396----اصفهان- ایران، اصفهان، 1396
7
سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت---- یکم تا سوم شهریور 1396----اصفهان- ایران، اصفهان، 1396
8
سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت---- یکم تا سوم شهریور 1396----اصفهان- ایران، اصفهان، 1396
9
سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت---- یکم تا سوم شهریور 1396----اصفهان- ایران، اصفهان، 1396
10
سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت---- یکم تا سوم شهریور 1396----اصفهان- ایران، اصفهان، 1396
11
سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت---- یکم تا سوم شهریور 1396----اصفهان- ایران، اصفهان، 1396
12
سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت---- یکم تا سوم شهریور 1396----اصفهان- ایران، اصفهان، 1396
13
سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت---- یکم تا سوم شهریور 1396----اصفهان- ایران، اصفهان، 1396
14
سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت---- یکم تا سوم شهریور 1396----اصفهان- ایران، اصفهان، 1396
15
سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت---- یکم تا سوم شهریور 1396----اصفهان- ایران، اصفهان، 1396
16
The 3rd International & 8th National Congress on Health Education & Promotion, Isfehan, 2017
17
The 3rd International & 8th National Congress on Health Education & Promotion, Isfehan, 2017
18
The 3rd International & 8th National Congress on Health Education & Promotion, Isfehan, 2017
19
1st International Conference on Medicine, Public Health and Biological Sciences (MPHBS), تهران, 2016
20 اولین همایش ملی سواد سلامت، مشهد، 1395
21 هفتمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، تهران، 1395
22
2nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotion, Kermanshah, 2015
23
اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، تبریز، 1390
24
اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، تبریز، 1390
25
اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، تبریز، 1390