جلال پورالعجل

صفحه نخست /جلال پورالعجل
نام و نام خانوادگی جلال پورالعجل
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده بهداشت / گروه اپیدمیولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / اپیدمیولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Health Promotion Perspectives (2019)
2
Health Promotion Perspectives (2019)
3
Shiraz E Medical Journal (2019)
4
International journal of preventive medicine (2019)
5
Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection (2018)
6
High Blood Pressure and Cardiovascular Prevention (2019)
7 مجله علوم پزشکی رازی (1396)
8
Journal of Infection and Public health (2018)
9
Ecotoxicology and Environmental Safety (2018)
10
Human and Ecological Risk Assessment (2019)
11
Ecotoxicology and Environmental Safety (2019)
12 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک (1397)
13 مجله پزشکی بالینی ابن سینا (1397)
14
Molecular Biology Reports (2019)
15
Asian Pacific Journal of Tropical Medicine (2019)
16
epidemiology and health (2018)
17
Journal of clinical and Diagnostic Research (2017)
18
brazilian dental journal (2017)
19
Toxicology and Industrial Health (2018)
20 فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1397)
21
Imaging Science in Dentistry (2018)
22
international journal of pediatrics (2018)
23
Crescent Journal of Medical and Biological Sciences (2018)
24
Journal of Clinical and diagnostic research (2018)
25
Journal of Public Health (2018)
26 مجله پزشکی بالینی ابن سینا (1397)
27 Iranian Journal of Epidemiology (2018)
28
International Journal of Epidemiologic Research (2017)
29
International Journal of General Medicine (2018)
30 کومش (1397)
31
Archives of Iranian Medicine (2018)
32
International Journal of Antimicrobial Agents (2018)
33
International Journal of Reproductive BioMedicine (2017)
34 مجله علوم پزشکی رازی (1396)
35 نشریه مدیریت ارتقاء سلامت (1396)
36
International Journal of General Medicine (2017)
37
epidemiology and health (2017)
38
JAMA OTOLARYNGOLOGY-HEAD & NECK SURGERY (2016)
39
Journal of Public Health (2017)
40
Osong Public Health Res Perspect (2017)
41
Iranian Journal of Public Health (2017)
42
Journal of Public Health (2017)
43
Iranian Journal of Public Health (2017)
44
Journal of Research in Health Sciences (2017)
45
Electronic Physician (2017)
46
AIDS and Behavior (2017)
47
Clinical Breast Cancer (2017)
48
Journal of Postgraduate Medical Institute (2017)
49
Retina (2016)
50
Archives of Iranian Medicine (2017)
51
Archives of Iranian Medicine (2017)
52
Journal of Research in Health Sciences (2017)
53
Plos One (2017)
54
Iranian Journal of Public Health (2016)
55
Asian Pacific journal of cancer prevention (2016)
56
Clinical Hypertension (2016)
57
Artery Research (2017)
58
MINERVA CARDIOANGIOLOGICA (2016)
59
Archives of Iranian Medicine (2016)
60
Public Health (2016)
61
International Journal of Medical Research & Health Sciences (2016)
62
Brazilian Dental Science (2014)
63
Brazilian Dental Science (2014)
64
International Journal of Medical Research & Health Sciences (2013)
65
Iranian Journal of Public Health (2016)
66
Journal of Public Health (2016)
67
JAMA otolaryngology (2014)
68
The Journal of Maternal - fetal & Neonatal Medicine (2016)
69
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research (2016)
70
Plos One (2016)
71
Public Health (2016)
72 دو ماهنامه طب جنوب (1395)
73 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1395)
74
Cochrane Database of Systematic Reviews (2016)
75
trauma monthly (2016)
76
Journal of Menopausal Medicine (2016)
77
Iranian Journal of Public Health (2016)
78
iranian Journal of Nursing and Midwifery Research (2014)
79
Public Health (2016)
80
European Journal of Cancer Prevention (2016)
81
Systems Biology in Reproductive Medicine (2016)
82
journal of global antimicrobial resistance (2015)
83 دو ماهنامه طب جنوب (1394)
84
Genomics, proteomics & bioinformatics (2015)
85
Journal of Biostatistics and Epidemiology (2015)
86 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1394)
87
Archives of Iranian Medicine (2015)
88
International journal of preventive medicine (2015)
89
Iranian Journal of Public Health (2015)
90 مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران (1394)
91
Climacteric (2015)
92
Journal of Research in Health Sciences (2015)
93
Plos One (2014)
94
Public Health (2015)
95
International Journal of Molecular and Cellular Medicine (2014)
96
Urology Jornal (2014)
97
AIDS Care (2015)
98
Archives of Iranian Medicine (2015)
99
Plos One (2015)
100
Journal of Research in Health Sciences (2015)
101
Public Health (2014)
102
Complementary Therapies in Medicine (2015)
103
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research (2014)
104
Epidemiology and Health (2014)
105
Epidemiology and Health (2014)
106
Epidemiology and Health (2014)
107
Archives of Iranian Medicine (2014)
108
Journal of Epidemiology and Global Health (2015)
109
Epidemiology, biostatistics, and public health (2014)
110
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (2014)
111
Healthcare informatics research (2013)
112
journal of research in health Sciences (2013)
113
Iranian Journal of Public Health (2013)
114
journal of reproduction and infertility (2014)
115
Journal of Research in Medical Sciences (2013)
116 حیات (1392)
117
imaging Scince in dentistry (2014)
118
Healthcare informatics research (2013)
119 فصلنامه انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران (1392)
120
Dental Traumatology (2013)
121
SURGICAL TECHNOLOGY INTERNATIONAL (2013)
122
Archives of Iranian Medicine (2013)
123
Iranian Journal of Public Health (2013)
124
Chonnam Medical Journal (2013)
125
journal of research in health Sciences (2013)
126
Journal of Dental Sciences (2013)
127
Annals of Transplantation (2013)
128
international journal of STD&AIDS (2013)
129
Iranian Journal of Otorhinolaryngology (2013)
130
journal of research in health Sciences (2013)
131
Annals of Transplantation (2013)
132
Journal of Microbiology Research and Reviews (2013)
133
Epidemiology and Health (2012)
134
Iranian Journal of Public Health (2012)
135
Journal of Research in Medical Sciences (2012)
136
Iranian Journal of Public Health (2012)
137
journal of research in health Sciences (2012)
138
journal of research in health Sciences (2012)
139
Iranian Journal of Public Health (2013)
140
Iranian Journal of Public Health (2012)
141
Iranian Journal of Public Health (2012)
142
oral surgery oral medicine oral pathology oral radiology (2012)
143
Plos One (2012)
144
journal of research in health Sciences 11 (2011) 51-57
145
Epidemiology and Health 33 (2011) e2011011
146
Epidemiology and Health 33 (2011) e2011005
147
journal of research in health Sciences 12 (2012) 31-37
148
journal of research in health Sciences 11 (2011) 20-25