جلال پورالعجل

صفحه نخست /جلال پورالعجل
نام و نام خانوادگی جلال پورالعجل
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده بهداشت / گروه اپیدمیولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / اپیدمیولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 مشاور آماري خاتمه يافته
2 مشاور آماري خاتمه يافته
3 مشاور آماري خاتمه يافته
4 مشاور آماري خاتمه يافته
5 مشاور آماري خاتمه يافته
6 مشاور آماري خاتمه يافته
7 مشاور آماري خاتمه يافته
8 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
9 مشاور آماري خاتمه يافته
10 مشاور آماري خاتمه يافته
11 مشاور آماري خاتمه يافته
12 مشاور آماري خاتمه يافته
13 مشاور آماري خاتمه يافته
14 مشاور آماري خاتمه يافته
15 مجري اصلي خاتمه يافته
16 مشاور آماري خاتمه يافته
17 همكار خاتمه يافته
18 مشاور آماري خاتمه يافته
19 مشاور آماري خاتمه يافته
20 مشاور آماري خاتمه يافته
21 مجري اصلي خاتمه يافته
22 مشاور آماري خاتمه يافته
23 مشاور آماري خاتمه يافته
24 مشاور آماري خاتمه يافته
25 مشاور آماري خاتمه يافته
26 مشاور آماري خاتمه يافته
27 مشاور آماري خاتمه يافته
28 مشاور آماري خاتمه يافته
29 مجري اصلي خاتمه يافته
30 مجري اصلي خاتمه يافته
31 مجري اصلي خاتمه يافته
32 مشاور آماري خاتمه يافته
33 مشاور علمي خاتمه يافته
34 مشاور آماري خاتمه يافته
35 مشاور علمي خاتمه يافته
36 مشاور آماري خاتمه يافته
37 مشاور آماري خاتمه يافته
38 مشاور آماري خاتمه يافته
39 مشاور علمي خاتمه يافته
40 مشاور آماري خاتمه يافته
41 مشاور آماري خاتمه يافته
42 مجري خاتمه يافته
43 مشاور آماري خاتمه يافته
44 مشاور آماري خاتمه يافته
45 مشاور آماري خاتمه يافته
46 مشاور آماري خاتمه يافته
47 مشاور آماري خاتمه يافته
48 مجري اصلي خاتمه يافته
49 مجري اصلي خاتمه يافته
50 مجري اصلي خاتمه يافته
51 مجري اصلي خاتمه يافته
52 مشاور آماري خاتمه يافته
53 مشاور آماري خاتمه يافته
54 مجري اصلي خاتمه يافته
55 همكار خاتمه يافته
56 مشاور آماري خاتمه يافته
57 مشاور علمي خاتمه يافته
58 مشاور آماري خاتمه يافته
59 مجري اصلي خاتمه يافته
60 مجري اصلي خاتمه يافته
61 مشاور آماري خاتمه يافته
62 مشاور آماري خاتمه يافته
63 مشاور آماري خاتمه يافته
64 همكار خاتمه يافته
65 مشاور آماري خاتمه يافته
66 مشاور آماري خاتمه يافته
67 مجري اصلي خاتمه يافته
68 مشاور آماري خاتمه يافته
69 مشاور آماري خاتمه يافته
70 مشاور آماري خاتمه يافته
71 مشاور آماري خاتمه يافته
72 مشاور آماري خاتمه يافته
73 مشاور آماري خاتمه يافته
74 مجري اصلي خاتمه يافته
75 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
76 مجري اصلي خاتمه يافته
77 مشاور آماري خاتمه يافته
78 مشاور آماري خاتمه يافته
79 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
80 مشاور آماري خاتمه يافته
81 مشاور آماري خاتمه يافته
82 مشاور آماري خاتمه يافته
83 مشاور آماري خاتمه يافته
84 مشاور آماري خاتمه يافته
85 همكار خاتمه يافته
86 مجري اصلي خاتمه يافته
87 مشاور آماري خاتمه يافته
88 مشاور آماري خاتمه يافته
89 مشاور علمي خاتمه يافته
90 مشاور آماري خاتمه يافته
91 مشاور آماري خاتمه يافته
92 مشاور علمي خاتمه يافته
93 مشاور آماري خاتمه يافته
94 مجري اصلي خاتمه يافته
95 مشاور آماري خاتمه يافته
96 مشاور آماري خاتمه يافته
97 مجري اصلي خاتمه يافته
98 مجري اصلي خاتمه يافته
99 مجري اصلي خاتمه يافته
100 مشاور علمي خاتمه يافته
101 مشاور علمي خاتمه يافته
102 مجري اصلي خاتمه يافته
103 مشاور آماري خاتمه يافته
104 مشاور آماري خاتمه يافته
105 مشاور آماري خاتمه يافته
106 مشاور آماري خاتمه يافته
107 مشاور آماري خاتمه يافته
108 مشاور آماري خاتمه يافته
109 مشاور آماري خاتمه يافته
110 مشاور آماري خاتمه يافته
111 مجري اصلي خاتمه يافته
112 مجري اصلي خاتمه يافته
113 مشاور آماري خاتمه يافته
114 مشاور آماري خاتمه يافته
115 مشاور آماري خاتمه يافته
116 مشاور علمي خاتمه يافته
117 مشاور آماري خاتمه يافته
118 مجري اصلي خاتمه يافته
119 مشاور آماري خاتمه يافته
120 مشاور آماري خاتمه يافته
121 مشاور علمي خاتمه يافته
122 مشاور علمي خاتمه يافته
123 مجري اصلي خاتمه يافته
124 مشاور آماري خاتمه يافته
125 مشاور علمي خاتمه يافته
126 مشاور آماري خاتمه يافته
127 مشاور آماري خاتمه يافته
128 مشاور آماري خاتمه يافته
129 مشاور علمي خاتمه يافته
130 مشاور آماري خاتمه يافته
131 مشاور آماري خاتمه يافته
132 همكار خاتمه يافته
133 مشاور علمي خاتمه يافته
134 مشاور علمي خاتمه يافته
135 مشاور آماري خاتمه يافته
136 مشاور آماري خاتمه يافته
137 مشاور آماري خاتمه يافته
138 مشاور آماري خاتمه يافته
139 مشاور آماري خاتمه يافته
140 مشاور آماري خاتمه يافته
141 مجري اصلي خاتمه يافته
142 مشاور آماري خاتمه يافته
143 مشاور آماري خاتمه يافته
144 مشاور آماري خاتمه يافته
145 مشاور آماري خاتمه يافته
146 مشاور آماري خاتمه يافته
147 مشاور آماري خاتمه يافته
148 مشاور آماري خاتمه يافته
149 مشاور آماري خاتمه يافته
150 استاد مشاور خاتمه يافته
151 استاد مشاور خاتمه يافته
152 استاد مشاور خاتمه يافته
153 استاد مشاور خاتمه يافته
154 مشاور آماري خاتمه يافته
155 استاد مشاور خاتمه يافته
156 استاد مشاور خاتمه يافته
157 مجري اصلي خاتمه يافته
158 مجري اصلي خاتمه يافته
159 مشاور آماري خاتمه يافته
160 استاد مشاور خاتمه يافته
161 همكار خاتمه یافته
162 نفر دوم خاتمه یافته
163 نفر سوم خاتمه یافته
164 نفر سوم خاتمه یافته