جلال پورالعجل

صفحه نخست /جلال پورالعجل
نام و نام خانوادگی جلال پورالعجل
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده بهداشت / گروه اپیدمیولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / اپیدمیولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 مشاور آماري خاتمه يافته
2 مشاور آماري خاتمه يافته
3 مشاور آماري خاتمه يافته
4 مشاور آماري خاتمه يافته
5 مشاور آماري خاتمه يافته
6 مشاور آماري خاتمه يافته
7 مشاور آماري خاتمه يافته
8 مشاور آماري خاتمه يافته
9 مشاور آماري خاتمه يافته
10 مشاور علمي خاتمه يافته
11 مشاور آماري خاتمه يافته
12 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
13 مشاور آماري خاتمه يافته
14 مشاور آماري خاتمه يافته
15 مشاور آماري خاتمه يافته
16 همكار خاتمه يافته
17 مشاور آماري خاتمه يافته
18 مشاور آماري خاتمه يافته
19 مشاور آماري خاتمه يافته
20 مشاور آماري خاتمه يافته
21 مشاور آماري خاتمه يافته
22 مشاور آماري خاتمه يافته
23 مجري اصلي خاتمه يافته
24 مشاور علمي خاتمه يافته
25 مجري اصلي خاتمه يافته
26 مشاور آماري خاتمه يافته
27 همكار خاتمه يافته
28 مشاور آماري خاتمه يافته
29 مشاور آماري خاتمه يافته
30 مشاور آماري خاتمه يافته
31 مجري اصلي خاتمه يافته
32 مشاور آماري خاتمه يافته
33 مشاور آماري خاتمه يافته
34 مشاور آماري خاتمه يافته
35 مشاور آماري خاتمه يافته
36 مشاور آماري خاتمه يافته
37 مشاور آماري خاتمه يافته
38 مشاور آماري خاتمه يافته
39 مشاور آماري خاتمه يافته
40 مجري اصلي خاتمه يافته
41 مجري اصلي خاتمه يافته
42 مجري اصلي خاتمه يافته
43 مشاور آماري خاتمه يافته
44 مشاور علمي خاتمه يافته
45 مشاور آماري خاتمه يافته
46 مشاور علمي خاتمه يافته
47 مشاور آماري خاتمه يافته
48 مشاور آماري خاتمه يافته
49 مشاور آماري خاتمه يافته
50 مشاور علمي خاتمه يافته
51 مشاور آماري خاتمه يافته
52 مشاور آماري خاتمه يافته
53 مجري خاتمه يافته
54 مشاور آماري خاتمه يافته
55 مشاور آماري خاتمه يافته
56 مشاور آماري خاتمه يافته
57 مشاور آماري خاتمه يافته
58 مشاور آماري خاتمه يافته
59 مجري اصلي خاتمه يافته
60 مجري اصلي خاتمه يافته
61 مجري اصلي خاتمه يافته
62 مجري اصلي خاتمه يافته
63 مشاور آماري خاتمه يافته
64 مشاور آماري خاتمه يافته
65 مجري اصلي خاتمه يافته
66 همكار خاتمه يافته
67 مشاور آماري خاتمه يافته
68 مشاور علمي خاتمه يافته
69 مشاور آماري خاتمه يافته
70 مجري اصلي خاتمه يافته
71 مجري اصلي خاتمه يافته
72 مشاور آماري خاتمه يافته
73 مشاور آماري خاتمه يافته
74 مشاور آماري خاتمه يافته
75 همكار خاتمه يافته
76 مشاور آماري خاتمه يافته
77 مشاور آماري خاتمه يافته
78 مجري اصلي خاتمه يافته
79 مشاور آماري خاتمه يافته
80 مشاور آماري خاتمه يافته
81 مشاور آماري خاتمه يافته
82 مشاور آماري خاتمه يافته
83 مشاور آماري خاتمه يافته
84 مشاور آماري خاتمه يافته
85 مجري اصلي خاتمه يافته
86 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
87 مجري اصلي خاتمه يافته
88 مشاور آماري خاتمه يافته
89 مشاور آماري خاتمه يافته
90 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
91 مشاور آماري خاتمه يافته
92 مشاور آماري خاتمه يافته
93 مشاور آماري خاتمه يافته
94 مشاور آماري خاتمه يافته
95 مشاور آماري خاتمه يافته
96 همكار خاتمه يافته
97 مجري اصلي خاتمه يافته
98 مشاور آماري خاتمه يافته
99 مشاور آماري خاتمه يافته
100 مشاور علمي خاتمه يافته
101 مشاور آماري خاتمه يافته
102 مشاور آماري خاتمه يافته
103 مشاور علمي خاتمه يافته
104 مشاور آماري خاتمه يافته
105 مجري اصلي خاتمه يافته
106 مشاور آماري خاتمه يافته
107 مشاور آماري خاتمه يافته
108 مجري اصلي خاتمه يافته
109 مجري اصلي خاتمه يافته
110 مجري اصلي خاتمه يافته
111 مشاور علمي خاتمه يافته
112 مشاور علمي خاتمه يافته
113 مجري اصلي خاتمه يافته
114 مشاور آماري خاتمه يافته
115 مشاور آماري خاتمه يافته
116 مشاور آماري خاتمه يافته
117 مشاور آماري خاتمه يافته
118 مشاور آماري خاتمه يافته
119 مشاور آماري خاتمه يافته
120 مشاور آماري خاتمه يافته
121 مشاور آماري خاتمه يافته
122 مجري اصلي خاتمه يافته
123 مجري اصلي خاتمه يافته
124 مشاور آماري خاتمه يافته
125 مشاور آماري خاتمه يافته
126 مشاور آماري خاتمه يافته
127 مشاور علمي خاتمه يافته
128 مشاور آماري خاتمه يافته
129 مجري اصلي خاتمه يافته
130 مشاور آماري خاتمه يافته
131 مشاور آماري خاتمه يافته
132 مشاور علمي خاتمه يافته
133 مشاور علمي خاتمه يافته
134 مجري اصلي خاتمه يافته
135 مشاور آماري خاتمه يافته
136 مشاور علمي خاتمه يافته
137 مشاور آماري خاتمه يافته
138 مشاور آماري خاتمه يافته
139 مشاور آماري خاتمه يافته
140 مشاور علمي خاتمه يافته
141 مشاور آماري خاتمه يافته
142 مشاور آماري خاتمه يافته
143 همكار خاتمه يافته
144 مشاور علمي خاتمه يافته
145 مشاور علمي خاتمه يافته
146 مشاور آماري خاتمه يافته
147 مشاور آماري خاتمه يافته
148 مشاور آماري خاتمه يافته
149 مشاور آماري خاتمه يافته
150 مشاور آماري خاتمه يافته
151 مشاور آماري خاتمه يافته
152 مجري اصلي خاتمه يافته
153 مشاور آماري خاتمه يافته
154 مشاور آماري خاتمه يافته
155 مشاور آماري خاتمه يافته
156 مشاور آماري خاتمه يافته
157 مشاور آماري خاتمه يافته
158 مشاور آماري خاتمه يافته
159 مشاور آماري خاتمه يافته
160 مشاور آماري خاتمه يافته
161 استاد مشاور خاتمه يافته
162 استاد مشاور خاتمه يافته
163 استاد مشاور خاتمه يافته
164 استاد مشاور خاتمه يافته
165 مشاور آماري خاتمه يافته
166 استاد مشاور خاتمه يافته
167 استاد مشاور خاتمه يافته
168 مجري اصلي خاتمه يافته
169 مجري اصلي خاتمه يافته
170 مشاور آماري خاتمه يافته
171 استاد مشاور خاتمه يافته
172 همكار خاتمه یافته
173 نفر دوم خاتمه یافته
174 نفر سوم خاتمه یافته
175 نفر سوم خاتمه یافته