جلال پورالعجل

صفحه نخست /جلال پورالعجل
نام و نام خانوادگی جلال پورالعجل
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده بهداشت / گروه اپیدمیولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / اپیدمیولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننوع کارنام نویسنده اصلیسال نشر
1 تالیف --- 1395