سید محمد مهدی هزاوه ئی(بازنشسته)

صفحه نخست /سید محمد مهدی هزاوه ...
نام و نام خانوادگی سید محمد مهدی هزاوه ئی(بازنشسته)
شغل عضو یک سازمان آموزشی یا پژوهشی داخلی / دانشگاه علوم پزشکی همدان بهداشت عمومی
تحصیلات دکترای تخصصی / اموزش بهداشت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 آموزش و سلامت جامعه (1395)
2
Journal of clinical and Diagnostic Research (2019)
3
Journal of Research in Health Sciences (2017)
4
Health Scope (2017)
5
Hospital Practice (2017)
6
Health Scope (2018)
7
Crescent Journal of Medical and Biological Sciences (2018)
8
Turkish Journal of Pediatrics, The (2018)
9
International Journal of Injury Control and Safety Promotion (2018)
10
International Journal of Cancer Management (2018)
11
Journal of Preventive Medicine and Hygiene (2018)
12
Asian Pacific journal of cancer prevention (2018)
13 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1396)
14
women & health (2018)
15 آموزش و سلامت جامعه (1395)
16
Asian Pacific journal of cancer prevention (2017)
17
Electronic Physician (2017)
18
International journal of preventive medicine (2017)
19
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (2016)
20
oral health and preventive dentistry (2016)
21 فصلنامه کومش (1395)
22
Journal of Menopausal Medicine (2016)
23
Journal of Menopausal Medicine (2016)
24 دانش و تندرستی (1394)
25 فصلنامه کومش (1394)
26
Zahedan Journal of Research in Medical Sciences (2013)
27
Electronic Physician (2015)
28
global journal of health science (2016)
29
journal of research in health Sciences (2015)
30 آموزش و سلامت جامعه (1393)
31
Aging Clincal and Experimental Research (2016)
32
Oman Medical Journal (2015)
33
Journal of Biology and Today's World (2014)
34
Public Health (2014)
35 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان (1392)
36 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1392)
37
International Journal of Child Health and Nutrition (2013)
38 پایش (1387)
39 مجله دانشگاه عتوم پزشکی اراک (1389)
40 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین (1387)
41 فصلنامه علمی پ‍‍‍زوهشی اصول بهداشت روانی (1384)
42
journal of research in health Sciences (2011)
43
Jundishapur Journal of Health Sciences (2013)
44
journal of research in health Sciences (2013)
45 مجله تحقیقات نظام سلامت (1390)
46 پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی (1390)
47
Nursing and Midwifery Studies کاشان (1391)
48 مجله طب نظامی (1388)
49
Journal of Research in Medical Sciences (2010)
50 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان (1390)
51
Asian Journal of Psychiatry (2010)
52 فصلنامه علمی پ‍‍‍زوهشی اصول بهداشت روانی (1388)
53 مجله تحقیقات نظام سلامت (1391)
54 مجله سلامت و بهداشت اردبیل (1391)
55 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (1390)
56 افق دانش؛ فصلنامه ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد (1391)
57 مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (1388)
58
journal of research in health Sciences (2013)
59 مجله زنان مامائی و نازائی ایران (1391)
60
iranian Journal of Reproductive medicine (2013)
61 افق دانش؛ فصلنامه ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد (1391)
62 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان 19 (1391) 23-29
63
journal of research in health Sciences 11 (2011) 114-120
64 مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 19 (1390) 94-106
65 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان 19 (1390) 16-23
66 مجله پزشکی هرمزگان 15 (1390) 208-200
67 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان 18 (1390) 31-37
68 مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان 20 (1390) 68-76