فاطمه شبیری(بازنشسته)

صفحه نخست /فاطمه شبیری(بازنشسته)
نام و نام خانوادگی فاطمه شبیری(بازنشسته)
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پرستاری و مامایی / گروه پرستاری ( کودکان ، بهداشت ، روانپرستاری )
تحصیلات دکترای تخصصی / بهداشت مادر و کودک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Postgraduate Medical Institute (2019)
2
Journal of Postgraduate Medical Institute (2019)
3 مجله زنان مامائی و نازائی ایران (1398)
4 مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (1398)
5 مجله زنان مامائی و نازائی ایران (1397)
6
Journal of Postgraduate Medical Institute (2019)
7 مجله زنان مامائی و نازائی ایران (1397)
8 مجله علمی پژوهان (1397)
9 مجله زنان مامائی و نازائی ایران (1397)
10
obstetrics & gynecology sciences (2018)
11 مجله زیست پزشکی جرجانی (1395)
12 مجله علمی پژوهان (1397)
13 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1397)
14 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1397)
15
international journal of women health and reproduction sciences (2018)
16 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1396)
17
INDO AMERICAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES (2018)
18
INDO AMERICAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES (2018)
19
INDO AMERICAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES (2017)
20
INDO AMERICAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES (2017)
21
Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology (2018)
22
midwifery (2017)
23
Journal of Postgraduate Medical Institute (2018)
24
International Journal of Basic science in Medicine (2017)
25 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه (1396)
26
women & health (2018)
27
Women & Health (2019)
28 مجله دانشکده پرستاری و مامائی ارومیه (1396)
29
The Journal of Maternal - fetal & Neonatal Medicine (2017)
30
Journal of Menopausal Medicine (2017)
31
journal of pharmaceutical sciences and research (2017)
32
BIOMEDICAL RESEARCH AND THERAPY (2017)
33
Journal of Clinical and diagnostic research (2017)
34
Asian Pacific journal of cancer prevention (2017)
35
Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal (2017)
36
The Journal of Maternal - fetal & Neonatal Medicine (2017)
37
International Journal of Medical Research & Health Sciences, (2016)
38
Journal of Clinical and diagnostic research (2017)
39 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه (1395)
40
Journal of Post Graduate Medical Institue (2017)
41
obstetrics & gynecology sciences (2017)
42
Journal of Clinical and diagnostic research (2016)
43 مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(اسرار) (1395)
44
Electronic Physician (2016)
45 مجله زنان مامایی و نازایی ایران (1395)
46
Journal of Post Graduate Medical Institue (2016)
47
Journal of Post Graduate Medical Institue (2016)
48
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (2016)
49
Journal of Research in Health Sciences (2016)
50
Journal of Clinical and diagnostic research (2016)
51
obstetrics & gynecology sciences (2016)
52
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (2016)
53
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (2016)
54 آموزش و سلامت جامعه (1394)
55 مجله زنان مامائی و نازائی ایران (1395)
56
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (2016)
57
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (2016)
58
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (2016)
59 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه (1395)
60
Asian Pacific journal of cancer prevention (2016)
61 مجله زنان مامائی و نازائی ایران (1395)
62
Journal of Menopausal Medicine (2016)
63
Journal of Menopausal Medicine (2016)
64
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (2016)
65
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (2016)
66
Journal of Midwifery and Reproductive Health (2016)
67
Biotechnology Health Science (2016)
68
Journal of Post Graduate Medical Institue (2016)
69
Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine (2016)
70 آموزش و سلامت جامعه (1394)
71 آموزش و سلامت جامعه (1394)
72 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1393)
73 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1393)
74
iranian Journal of Nursing and Midwifery Research (2015)
75 E3 Journal of Medical Research (2015)
76 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم (1394)
77 مجله علمی پژوهان (1393)
78
Journal of Chemical and Pharmaceutical Research (2015)
79 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1393)
80
iranian Journal of Nursing and Midwifery Research (2014)
81
Oman Medical Journal (2015)
82
International Journal of Fertility and Sterility (2014)
83
BMC Research Notes (2014)
84 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1393)
85 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدا (1393)
86 فصلنامه علمی-پژوهشی طب مکمل (1393)
87 مجله زنان مامائی و ناباروری ایران (1393)
88
Health (2014)
89
E3 Journal of Medical Research (2014)
90 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1392)
91 مجله دانشکده پرستاری و مامائی ارومیه (1392)
92
E3 Journal of Medical Research Vol. 3(1). pp.xxxx-xxxx, January, 2014 (2014)
93 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان (1390)
94 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان (1391)
95 نسیم دانش (1392)
96 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان (1392)
97
Community Medicine & Health Education (2012)
98 Zahedan Journal of Research in Medical Sciences (2012)
99 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان (1391)
100
Zahedan Journal of Research in Medical Sciences (2012)
101 پایش (1392)
102 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام (1391)
103 مجله زنان مامائی و نازائی ایران (1391)
104
Zahedan Journal of Research in Medical Sciences (2012)
105
Zahedan Journal of Research in Medical Sciences (2012)