امیر صادقی

صفحه نخست /امیر صادقی
نام و نام خانوادگی امیر صادقی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پرستاری و مامایی / گروه پرستاری ( کودکان ، بهداشت ، روانپرستاری )
تحصیلات دکترای تخصصی / پرستاری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 مجري اصلي خاتمه يافته
2 مجري اصلي خاتمه يافته
3 مشاور علمي خاتمه يافته
4 مشاور علمي خاتمه يافته
5 مشاور علمي خاتمه يافته
6 مشاور علمي خاتمه يافته
7 مشاور علمي خاتمه يافته
8 مجري اصلي خاتمه يافته
9 مشاور علمي خاتمه يافته
10 مجري اصلي خاتمه يافته
11 مشاور علمي خاتمه يافته
12 مجري اصلي خاتمه يافته
13 مشاور آماري خاتمه يافته
14 مجري اصلي خاتمه يافته
15 مجري اصلي خاتمه يافته
16 مشاور علمي خاتمه يافته
17 مجري اصلي خاتمه يافته
18 مجري اصلي خاتمه يافته
19 مجري اصلي خاتمه يافته