امیر صادقی

صفحه نخست /امیر صادقی
نام و نام خانوادگی امیر صادقی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پرستاری و مامایی / گروه پرستاری ( کودکان ، بهداشت ، روانپرستاری )
تحصیلات دکترای تخصصی / پرستاری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت (1399)
2 مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (1398)
3 مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (1398)
4 نشریه آموزش پرستاری (1398)
5 مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (1395)
6 مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (1396)
7
Journal of Family Medicine and Primary Care (2019)
8
JPMA. The Journal of the Pakistan Medical Association (2019)
9 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1396)
10
Avicena journal of neuro psycho physiology (2017)
11 نشریه مدیریت ارتقاء سلامت (1396)
12
International Journal of Advanced Biotechnology and Research (2017)
13
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN BIOLOGICAL SCIENCES (2017)
14 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1396)
15 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1396)
16 مجله تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی (1395)
17 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1395)
18 فصلنامه مدیریت سلامت (1395)
19 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1395)
20 فصلنامه مدیریت پرستاری (1394)
21 فصلنامه مدیریت پرستاری (1394)
22 فصلنامه مدیریت پرستاری (1394)
23 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1387)
24 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1393)
25 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1393)
26
International Journal of Business and Social Science (2012)
27 نسیم دانش (1392)
28
International Journal of Business and Social Science (2013)
29
Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities (2013)