خدایار عشوندی

صفحه نخست /خدایار عشوندی
نام و نام خانوادگی خدایار عشوندی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پرستاری و مامایی / گروه پرستاری داخلی جراحی و فوریت های پزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / آموزش پرستاری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Family Medicine and Primary Care (2020)
2
International Nursing Review (2020)
3
BMC Research Notes (2020)
4 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه (1399)
5 مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (1398)
6 مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (1398)
7 مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (1398)
8
FUTURE OF MEDICAL EDUCATION JOURNAL (2020)
9
Journal of Family Medicine and Primary Care (2019)
10
International Nursing Review (2019)
11 مجله پرستاری و مامایی (1399)
12
Nursing and Midwifery Studies کاشان (1398)
13
postmodern opening (2019)
14
Journal of International Pharmaceutical Research (2018)
15
iranian journal of child neurology (2019)
16
Journal of Renal Injury Prevention (2019)
17
j.pharm.sci & res (2017)
18
Electronic Physician (2018)
19
Nursing Science Quarterly (2018)
20
Journal of Clinical and diagnostic research (2017)
21
international journal of pediatrics (2018)
22 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1397)
23 فصلنامه حیات (1396)
24 مجله آموزش پرستاری (1396)
25
International Journal of Advanced Biotechnology and Research (2018)
26
journal of pharmaceutical sciences and research (2017)
27 فصلنامه علمی پژوهشی پرستاری دیابت زابل (1395)
28
International Journal of Medical Research & Health Sciences, (2016)
29 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1395)
30
Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences (2016)
31 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1395)
32
journal of family and reproductive health (2016)
33
Journal of caring sciences (2016)
34
Journal of Clinical and diagnostic research (2016)
35
International Journal of Medical Research & Health Sciences (2016)
36 ارمغان دانش، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج (1395)
37
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (2016)
38
iranian Journal of Nursing and Midwifery Research (2014)
39 فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1395)
40 دو ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی اورمیه (1395)
41
Journal of caring sciences (2016)
42
Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine (2016)
43 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک (1394)
44 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1393)
45
iranian Journal of Nursing and Midwifery Research (2015)
46 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم (1394)
47 پرستاری و مامایی جامع نگر (1394)
48 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه (1394)
49 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1393)
50 نسیم دانش (1392)
51
Nursing and Midwifery Studies کاشان (1393)
52
Nursing and Midwifery Studies کاشان (1392)
53
Complementary Therapies in Medicine (2015)
54
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research (2014)
55
Iranian Journal of critical Care Nursing (2014)
56 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1393)
57 نشریه آموزش پرستاری (1393)
58 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1391)
59 حیات (1393)
60 مجله دیابت و متابولیسم ایران (1392)
61 حیات (1392)
62
Iranian Journal of critical Care Nursing (2014)
63 مجله دانشکده پرستاری و مامائی ارومیه (1392)
64 افلاک (1387)
65 نسیم دانش (1388)
66 حیات (1390)
67 فصل نامه اخلاق پزشکی (1391)
68
Iranian Journal of critical Care Nursing (2013)
69
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research (2014)
70
Research Journal of Biological sciences (2008)
71
Research Journal of Biological sciences (2008)
72
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research (2010)
73
Nursing and Midwifery Studies کاشان (1391)
74
Nursing and Midwifery Studies کاشان (1391)
75
Nursing Ethics (2012)
76 نسیم دانش (1392)
77 حیات (1392)
78 نسیم دانش (1392)
79 نسیم دانش (1392)
80 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان (1389)
81 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان (1391)