غلامحسین فلاحی نیا

صفحه نخست /غلامحسین فلاحی نیا
نام و نام خانوادگی غلامحسین فلاحی نیا
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پرستاری و مامایی / گروه پرستاری داخلی جراحی و فوریت های پزشکی
تحصیلات فوق لیسانس / پرستاری داخلی جراحی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله دانشکده پرستاری و مامایی، پیراپزشکی علوم پزشکی کردستان (1397)
2
Nephro-Urol Monthy (2018)
3 مجله آموزش پرستاری (1396)
4
INDO AMERICAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES (2017)
5
International Journal of Medical Research & Health Sciences (2016)
6
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research (2016)
7 حیات (1394)
8 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1394)
9 فصلنامه پرستاری داخلی جراحی (1394)
10
journal of nursing and midwifery sciences (2015)
11 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1394)
12 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1393)
13
Iranian Journal of critical Care Nursing (2014)
14 حیات (1392)
15
Iranian Journal of critical Care Nursing (2013)
16 نسیم دانش (1392)
17 نسیم دانش (1392)
18 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان (1392)
19
Nursing and Midwifery Studies کاشان (1392)
20 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه (1392)
21 گام های توسعه در آموزش پزشکی مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (1392)