سیده زهرا معصومی قاضی نوری طباطبایی

صفحه نخست /سیده زهرا معصومی قاضی نوری ...
نام و نام خانوادگی سیده زهرا معصومی قاضی نوری طباطبایی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پرستاری و مامایی / گروه مامایی ( مامایی و بهداشت مادر و کودک)
تحصیلات فوق لیسانس / مامائی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Family Medicine & Primary Care Review (2020)
2
BMC Research Notes (2020)
3
journal of research and health (2019)
4 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه (1399)
5 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1399)
6 journal of Education and community Health (2020)
7
Iranian Journal of Neonatology (2020)
8 مجله علمی پژوهان (1398)
9 مجله علمی پژوهان (1398)
10
Family Medicine & Primary Care Review (2020)
11
Journal of Postgraduate Medical Institute (2019)
12
Family Medicine & Primary Care Review (2020)
13
International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology (2020)
14
FUTURE OF MEDICAL EDUCATION JOURNAL (2020)
15
International Journal of Fertility and Sterility (2020)
16
evidende based care journal (2019)
17
journal of family and reproductive health (2019)
18
journal of biostatistics and epidemiology (2018)
19 مجله زنان مامائی و نازائی ایران (1398)
20 Journal of Research in Health Sciences (2019)
21
obstetrics & gynecology sciences (2019)
22 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1396)
23
Iranian Journal of Psychiatry (2019)
24 مجله پرستاری و مامایی (1399)
25
Journal of Clinical Research and Paramedicine Science (2019)
26 آموزش و سلامت جامعه (1398)
27 مجله زنان مامایی و نازایی ایران (1397)
28 مجله علمی پژوهان (1397)
29
Journal of International Pharmaceutical Research (2018)
30
Journal of clinical and Diagnostic Research (2018)
31
Journal of Babol University of Medical Sciences (2018)
32
Journal of Biostatistics and Epidemiology (2018)
33 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1397)
34
Journal of Clinical and diagnostic research (2018)
35
Journal of caring sciences (2018)
36
National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology (2018)
37
Medical Journal of The Islamic Republic of Iran (2017)
38
International Journal of Fertility and Sterility (2018)
39
Iranian journal of psychiatry and behavioral sciences (2018)
40
INDO AMERICAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES (2018)
41
INDO AMERICAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES (2017)
42 National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology (2018)
43 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1396)
44
Archives of Iranian Medicine (2016)
45
journal of pharmaceutical sciences and research (2017)
46
journal of Comprehensive Pediatrics (2017)
47
Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology (2017)
48
Asian Pacific journal of cancer prevention (2017)
49
journal of pharmaceutical sciences and research (2017)
50
International Journal of Advanced Research in Biological Sciences (2017)
51
International Journal of Fertility and Sterility (2017)
52 فصلنامه علمی-پژوهشی طب مکمل (1396)
53 مجله دانشکده پزشکی اصفهان (1396)
54 مجله دانشکده پزشکی اصفهان (1395)
55
Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal (2017)
56
مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی (1396)
57
The Journal of Maternal - fetal & Neonatal Medicine (2017)
58
مجله تخصصی پژوهش و سلامت (1396)
59
International Journal of Cardiovascular Practice (2017)
60 مجله زنان مامائی و نازائی ایران (1396)
61
journal of family and reproductive health (2016)
62
biomedical research (2017)
63 آموزش و سلامت جامعه (1396)
64
International Journal of Medical Research & Health Sciences, (2016)
65
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (2017)
66 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه (1396)
67
مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1396)
68 International Journal of Advanced Biotechnology and Research (2016)
69
Electronic Physician (2017)
70
International Journal of Medical Research & Health Sciences, (2016)
71
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (2017)
72
Journal of Clinical and diagnostic research (2016)
73 مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(اسرار) (1395)
74
journal of family and reproductive health (2016)
75
Electronic Physician (2016)
76
Der Pharma Chemica (2016)
77 مجله زنان مامایی و نازایی ایران (1395)
78 مجله دندانپزشکی کودکان ایران (1395)
79
Journal of Research in Health Sciences (2016)
80 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1395)
81 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1395)
82
international breastfeeding journal (2016)
83
Journal of Clinical and diagnostic research (2016)
84
Journal of Clinical and diagnostic research (2016)
85 International Journal of Fertility and Sterility (2016)
86 مجله علمی پژوهان (1395)
87 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1395)
88
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (2016)
89 مجله علمی پژوهان (1394)
90
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research (2016)
91
Journal of Midwifery and Reproductive Health (2016)
92 Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (2016)
93
global journal of health science (2016)
94
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (2016)
95 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1395)
96
global journal of health science (2016)
97
Journal of Clinical and diagnostic research (2016)
98
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (2016)
99
global journal of health science (2016)
100 فصل نامه اخلاق پزشکی (1395)
101
Journal of caring sciences (2016)
102 آموزش و سلامت جامعه (1394)
103 مجله علمی پژوهشی پژوهان (1394)
104 نسیم دانش (1394)
105 iranian Journal of Reproductive medicine (2015)
106 E3 Journal of Medical Research (2014)
107 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان (1392)
108 نسیم دانش (1392)
109 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان (1392)
110 پایش (1392)
111 مجله زنان مامائی و نازائی ایران (1391)