محمد احمدپناه

صفحه نخست /محمد احمدپناه
محمد احمدپناه
نام و نام خانوادگی محمد احمدپناه
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه روانپزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی شناختی و بالینی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Psychiatric Research (2020)
2
BMC Psychiatry (2020)
3
Psychiatry Research (2019)
4
International Journal of Environmental Research and Public Health (2019)
5
Iranian Journal of Psychiatry (2019)
6
PSYCHOLOGICAL REPORTS (2019)
7
psychoendocrinology (2019)
8
Journal of Affective Disorders (2019)
9 مجله پزشکی بالینی ابن سینا (1397)
10
Iranian Journal of Psychiatry (2019)
11
Iranian Journal of Psychiatry (2019)
12
Avicenna J Neuro Psych Physio (2017)
13
Avicenna J Neuro Psych Physio (2017)
14
Avicenna Journal of NeuroPsychoPhysiology (2017)
15
Journal of Research in Health Sciences (2018)
16 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1397)
17
Journal of Psychiatric Research (2018)
18
EXCLI Journal : Experimental and Clinical Sciences (2018)
19
Journal of Integrated Care (2019)
20
Asian Journal of Psychiatry (2018)
21
Neuropsychobiology (2018)
22
ARCHIVES OF NEUROSCIENCE (2018)
23
Iranian Journal of Psychiatry (2017)
24
ARCHIVES OF WOMENS MENTAL HEALTH (2018)
25
Frontiers in Physiology (2017)
26
Psychiatry Research (2018)
27
Psychiatry Research (2017)
28
Journal of Health Management (2017)
29
Journal of Psychiatric Research (2017)
30
Research Journal of Applied Sciences (2016)
31
comprehensive psychiatry (2017)
32
Avicena journal of neuro psycho physiology (2016)
33 scientific journal of hamadan unoversity of medical sciences (2017)
34
Neuropsychobiology (2017)
35
Psychiatry Research (2017)
36
Psychiatry Research (2017)
37
Revista Brasileira de Psiquiatria (2017)
38
International journal of High Risk behavior &addiction (2017)
39 مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت (1395)
40
Avicenna Journal of NeuroPsychoPhysiology (2016)
41
research journal of medical sciences (2016)
42
Avicena journal of neuro psycho physiology (2016)
43
Research Journal of Applied Sciences (2016)
44
Neuropsychiatric Disease and Treatment (2016)
45
Neuropsychobiology (2016)
46
comprehensive psychiatry (2016)
47
Avicena journal of neuro psycho physiology (2016)
48
Neuropsychiatric Disease and Treatment (2016)
49
Psychiatry Research (2016)
50
Avicenna Journal of NeuroPsychoPhysiology (2015)
51
Neuropsychiatric Disease and Treatment (2016)
52
journal of health psychology (2016)
53
Avicenna Journal of NeuroPsychoPhysiology (2015)
54
International Journal of Psychiatry in Clinical Practice (2015)
55 Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences (2015)
56
Avicenna Journal of NeuroPsychoPhysiology (2015)
57
Russ J Cardiol (2015)
58
Avicenna Journal of NeuroPsychoPhysiology (2015)
59
Avicenna Journal of NeuroPsychoPhysiology (2015)
60
Journal of Psychiatric Research (2015)
61
Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation (2015)
62
Neuropsychiatric Disease and Treatment (2015)
63 مجله علمی پژوهشی پژوهان (1393)
64
Avicenna Journal of NeuroPsychoPhysiology (2014)
65
Journal of Research in Health Sciences (2015)
66
British Journal of Education, Society & Behavioural Science (2015)
67
global journal of health science (2015)
68 مجله دندانپزشکی کودکان ایران (1393)
69 مجله پوست و زیبایی (1393)
70
Journal of Psychiatric Research (2014)
71
journal of research in health Sciences (2014)
72
Neuropsychobiology (2014)
73
Avicenna J Neuro Psych Physiology (2014)
74
Avicenna J Neuro Psych Physiology (2014)
75
Life Science Journal (2014)
76
Neuropsychobiology (2014)
77 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1393)
78
British Journal of Education, Society & Behavioural Science (2014)
79
Journal of Diabetes & Metabolic Disorders (2007)
80 مجله علمی پزشکی قانونی (1390)
81 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1392)
82 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان (1392)
83
Iranian Journal of Public Health (2013)
84
journal of research in health Sciences (2013)
85
Iranian Journal of Psychiatry (2013)
86 تحقیقات علوم رفتاری (1392)
87
Global Journal of Psychology Research (2012)
88
Life Science Journal (2012)
89 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان (1391)
90
The Psychspace (2008)
91
psychological studies (2007)
92
The Psychspace (2008)
93
Asia Pacific Journal of Speech, Language and Hearing, (2008)
94
psychological studies (2008)
95 فصلنامه علمی پژوهشی ایرانی کودکان استثنایی (1386)
96 تعلیم و تربیت استثنایی (1383)
97 فصلنامه علمی پژوهشی ایرانی کودکان استثنایی (1383)
98 فصلنامه علمی پژوهشی ایرانی کودکان استثنایی (1389)
99 فصلنامه علمی پژوهشی ایرانی کودکان استثنایی (1381)
100 فصلنامه علمی پژوهشی ایرانی کودکان استثنایی (1381)
101 فصلنامه علمی پژوهشی ایرانی کودکان استثنایی (1380)
102 تعلیم و تربیت استثنایی (1387)
103 تعلیم و تربیت استثنایی (1383)
104 تعلیم و تربیت استثنایی (1388)
105 مجله روانشناسی (1377)
106
journal o psychological research (2007)
107 فصلنامه علمی پژوهشی ایرانی کودکان استثنایی (1384)
108
Procedia - Social and Behavioral Sciences (2012)
109
Neuropsychiatric Disease and Treatment (2012)
110
International Journal of Psychiatry in Clinical Practice (2012)
111 مجله پوست و زیبایی (1391)
112 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان (1391)
113 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان (1391)
114 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان 19 (1391) 62-69
115 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان 19 (1390) 16-23