مهدی اسکندرلو

صفحه نخست /مهدی اسکندرلو
مهدي اسكندرلو
نام و نام خانوادگی مهدی اسکندرلو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی
تحصیلات دکترای تخصصی / فلوشیپ پلاستیک و ترمیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Langenbeck's Archives of Surgery (2018)
2 Langenbeck's Archives of Surgery (2018)
3
World Journal of Plastic Surgery (2016)
4 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1386)
5 مجله علمــی پژوهشــی دانشگاه علـوم پزشکــی اردبیـل (1394)
6
Gen Thorac Cardiovasc Surg (2009)
7 نشریه جراحی ایران (1393)
8
BMC Emergency Medicine (2010)
9 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1387)
10
World Journal of Plastic Surgery (2014)
11 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1386)
12 نشریه جراحی ایران (1392)
13 نشریه جراحی ایران (1394)
14 نشریه جراحی ایران (1393)
15 مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (1387)
16 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1385)
17 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1394)
18 نشریه جراحی ایران (1394)
19
World Journal of Plastic Surgery (2014)
20
Iranian Red Crescent Medical Journal (2013)