فرزاد امامی

صفحه نخست /فرزاد امامی
فرزاد امامي
نام و نام خانوادگی فرزاد امامی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه بیماریهای قلب و عروق
تحصیلات دکترای تخصصی / فلوشیپ اینترونشنال قلب
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله پزشکی بالینی ابن سینا (1397)
2
MINERVA CARDIOANGIOLOGICA (2016)
3 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1385)
4 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1389)
5
international cardiovascular research (2016)
6
Iranian Heart Journal (2015)
7 مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (1388)
8 scientific journal of hamadan unoversity of medical sciences (2005)
9
Water Air Soil Pollut (2013)
10
Iranian Journal of Medical Sciences (2013)
11 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1385)
12
Journal of Cardiovascular Disease Research (2012)
13
Iranian Heart Journal (2012)