ایرج امیری

صفحه نخست /ایرج امیری
ايرج اميري
نام و نام خانوادگی ایرج امیری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه علوم تشریح و بافت شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم تشریحی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 کومش (1399)
2
Life Sciences (2020)
3
Journal of Obstetrics and Gynaecology (2019)
4 مجله پزشکی بالینی ابن سینا (1396)
5
Canadian Journal of Physiology and Pharmacology (2018)
6
Archives of Gynecology and Obstetrics (2018)
7
Andrologia (Online) (2018)
8
Journal of Reproduction & Infertility (2018)
9
Journal of Clinical and diagnostic research (2018)
10
Free Radical Biology and Medicine (2018)
11
International Journal of Fertility and Sterility (2018)
12
JOURNAL OF DENTISTRY SHIRAZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES) (2016)
13
Gynecol Endocrinol (2015)
14
Avicenna Journal of Dental Research (2016)
15
SRM journal of research in dental science (2015)
16
cryoletters (2016)
17
Urology Jornal (2015)
18 ارمغان دانش، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج (1390)
19
iranian Journal of Reproductive medicine (2015)
20
Anatomical sciences (2016)
21
Journal of Assisted Reproduction and Genetics (2016)
22 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1382)
23 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1382)
24 مجله زنان مامائی و نازائی ایران (1387)
25
Iranian Journal of Reproductive Medicine (2006)
26
Iranian Journal of Medical Sciences (2011)
27
Iranian Biomedical journal (2003)
28
African Journal of Biotechnology Vol. 10(46), pp. 9410-9414, 22 August, 2011 (2011)
29
Systems Biology in Reproductive Medicine (2014)
30
iranian Journal of Reproductive medicine (2008)
31 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1391)
32 مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران (1392)
33 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدا (1391)
34
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدا (1391)
35
iranian Journal of Reproductive medicine (2012)
36
Jornal of clinical and diagnostic research (2012)
37
Diabetes Research and clinical practice (2011)
38
Systems Biology in Reproductive Medicine (2012)
39
Cell journal ( yakhteh (2011)