محمد حسین بخشایی شهربابکی

صفحه نخست /محمد حسین بخشایی شهربابکی
نام و نام خانوادگی محمد حسین بخشایی شهربابکی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه بیهوشی
تحصیلات دکترای تخصصی / فلوشیپ بیهوشی جراحی قلب
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله انجمن انستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران (1396)
2
Journal of Research in Health Sciences (2017)
3
Archives of Anesthesiology and Critical Care (2015)
4
Iranian Journal of Otorhinolaryngology (2011)
5 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1391)
6 مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (1392)
7 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام (1390)
8 فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد (1390)
9 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1389)
10 MEDICAL JOURNAL OF TABRIZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES (2012)
11
The Journal of Tehran University Heart Center (2010)
12 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام (1390)
13
Plos One (2014)
14
Anesthesiology pain medicine (2014)