شیوا برزوئی

صفحه نخست /شیوا برزوئی
شيوا برزوئي
نام و نام خانوادگی شیوا برزوئی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه داخلی
تحصیلات دکترای تخصصی / غدد بزرگسلان
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Iranian Heart Journal (2018)
2
Endocrine, Metabolic and Immune Disorders - Drug Targets (2020)
3
Journal of Family Medicine and Primary Care (2020)
4
Journal of Family Medicine and Primary Care (2020)
5
Journal of Interferon & Cytokine Research (2020)
6 koomesh (2020)
7 کومش (1398)
8
Clinical Epidemiology and Global Health (2019)
9
Inflammation Research (2019)
10 Clinical Ophthalmology (2019)
11
Clinical Ophthalmology (2019)
12 مجله پزشکی بالینی ابن سینا (1398)
13 مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (1398)
14
Urology Case Reports (2019)
15
Cytokine (2019)
16
IMMUNOPHARMACOLOGY AND IMMUNOTOXICOLOGY (2019)
17
Journal of Interferon & Cytokine Research (2019)
18 Avicenna Journal of Clinical Medicine (2018)
19
osong public health and research perspectives (2018)
20 osong public health and research perspectives (2018)
21 مجله علمی پژوهان (1397)
22
Scandinavian Journal of Immunology (2018)
23
Journal of Research in Health Sciences (2018)
24
Journal of Molecular Biology Research (2018)
25
Epidemiology and Health (2018)
26
Avicenna Journal of Medical Biochemistry (2014)
27
مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (1395)
28 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1394)
29
Chonnam Medical Journal (2016)
30 دو ماهنامه علمی-پژوهشی دانشور پزشکی (1395)
31 مجله ی غدد درون ریز و متابولیسم ایران (1387)
32 مجله دیابت و متابولیسم ایران (1385)
33 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1396)
34
Journal of Clinical and diagnostic research (2017)
35
Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews (2017)
36
Human Antibodies (2016)
37 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1391)
38
Iranian Journal of Reproductive Medicine (2014)
39
Cholesterol (2015)
40
International Journal of Psychiatry in Clinical Practice (2015)
41 مجله علوم پزشکی ارومیه (1393)
42
Indian journal of Medical research (2014)
43
Shiraz E-Medical Journal (2013)
44
Archives of Iranian Medicine (2014)
45 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1392)
46 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1392)
47 تعالی بالینی (1392)
48
International research journal of biological sciences (2014)
49
Journal of Basic and applied Sciences Research (2013)
50 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1392)
51 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان (1392)
52
Journal of Basic and Applied scintific Research (2012)
53
Molecular Biology Reports (2012)
54
Archives of Iranian Medicine (2012)
55 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان (1391)