حمید پورجعفری

صفحه نخست /حمید پورجعفری
نام و نام خانوادگی حمید پورجعفری
شغل عضو یک سازمان غیر آموزشی یا پژوهشی داخلی / دانشگاه علوم پزشکی همدان ژنتیک
تحصیلات دکترای تخصصی / ژنتیک انسانی
وبسایت
پست الکترونیک