اصغر خانچرلی(بازنشسته)

صفحه نخست /اصغر خانچرلی(بازنشسته)
نام و نام خانوادگی اصغر خانچرلی(بازنشسته)
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه رادیولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / پزشکی هسته ای
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1382)