ایرج خدادادی کهلان

صفحه نخست /ایرج خدادادی کهلان
ايرج خدادادي كهلان
نام و نام خانوادگی ایرج خدادادی کهلان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه بیوشیمی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیوشیمی و تغذیه
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
2 مشاور علمي خاتمه يافته
3 مجري اصلي خاتمه يافته
4 مشاور علمي خاتمه يافته
5 مجري اصلي خاتمه يافته
6 مجري اصلي خاتمه يافته
7 مجري اصلي خاتمه يافته
8 مشاور علمي خاتمه يافته
9 مشاور علمي خاتمه يافته
10 مجري اصلي خاتمه يافته
11 همكار خاتمه يافته
12 مشاور علمي خاتمه يافته
13 مجري اصلي خاتمه يافته
14 مشاور علمي خاتمه يافته
15 مشاور علمي خاتمه يافته
16 مجري اصلي خاتمه يافته
17 مجري اصلي خاتمه يافته
18 مجري اصلي خاتمه يافته
19 مشاور علمي خاتمه يافته
20 همكار خاتمه يافته
21 مشاور علمي خاتمه يافته
22 همكار خاتمه يافته
23 همكار خاتمه يافته
24 همكار خاتمه يافته
25 همكار خاتمه يافته
26 مشاور علمي خاتمه يافته
27 مجري اصلي خاتمه يافته
28 مجري اصلي خاتمه يافته
29 مشاور علمي خاتمه يافته
30 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
31 مشاور علمي خاتمه يافته
32 مجري اصلي خاتمه يافته
33 مشاور علمي خاتمه يافته
34 مشاور علمي خاتمه يافته
35 مجري اصلي خاتمه يافته
36 مجري اصلي خاتمه يافته
37 همكار خاتمه يافته
38 مجري اصلي خاتمه يافته
39 مشاور علمي خاتمه يافته
40 همكار خاتمه يافته
41 همكار خاتمه يافته
42 مشاور علمي خاتمه يافته
43 مشاور علمي خاتمه يافته
44 مجري خاتمه يافته
45 مشاور علمي خاتمه يافته
46 مشاور علمي خاتمه يافته
47 مشاور علمي خاتمه يافته
48 مجري اصلي خاتمه يافته
49 مشاور علمي خاتمه يافته
50 مجري اصلي خاتمه يافته
51 مشاور علمي خاتمه يافته
52 مجري اصلي خاتمه يافته