علیرضا خلیلیان

صفحه نخست /علیرضا خلیلیان
عليرضا خليليان
نام و نام خانوادگی علیرضا خلیلیان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه داخلی
تحصیلات دکترای تخصصی / فوق تخصص گوارش و کبد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
International Journal of Medical Research & Health Sciences (2013)
2
Jundishapur jpurnal of Microbiology (2013)
3
International Journal of Advanced Biotechnology and Research (2013)
4 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان (1392)
5
Hormozgan Medical Journal (2015)
6 مجله علمی پژوهان (1393)
7 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1392)
8
Hormozgan Medical Journal (2015)
9
iranian journal of microbiology (2015)
10 پژوهش در پزشکی (مجله پزشکی دانشکده پزشکی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی (1386)
11
Journal of Microbiology, Immunology and Infection (2010)
12
Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences 8 (2011) 165-169