مریم داودی

صفحه نخست /مریم داودی
مريم داودي
نام و نام خانوادگی مریم داودی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه بیهوشی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیهوشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Anesthesiology and Pain Medicine (2016)
2
Galen Medical Journal (2016)
3 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1391)
4 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1391)
5 Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care (2005)
6
Urology journal (2007)
7 فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد (1391)
8
scientific journal of hamadan unoversity of medical sciences (2008)
9 scientific journal of hamadan unoversity of medical sciences (2006)
10 MEDICAL JOURNAL OF TABRIZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES (2012)
11
Asian Pacific Journal of Tropical Medicine (2011)
12 Arak Medical University Journal (2014)
13
The Journal of Tehran University Heart Center (2010)
14
Journal of Cardiovascular and Thoracic Research (2016)
15
Urology Jornal (2007)
16
International Journal of A nalytical, Pharmaceutical and Biomedical Sciences (2015)
17 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1382)