صغری ربیعی

صفحه نخست /صغری ربیعی
نام و نام خانوادگی صغری ربیعی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه زنان و زایمان
تحصیلات دکترای تخصصی / زنان وزایمان
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Eastern Mediterranean Health Journal (2008)
2
Iranian Journal of Parasitology (2012)
3 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1394)
4
Journal of Research in Health Sciences (2006)
5
Iranian Journal of Medical Sciences (2006)
6
Journal of Research in Health Sciences (2005)
7
Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine (2012)
8
dental research journal (2015)
9
Journal of Research in Health Sciences (2010)
10
pakistan journal of medical sciences (2007)
11
pakistan journal of medical sciences (2007)
12
Iran J Reprod Med (2015)
13
Iranian Journal of Reproductive Medicine (2014)
14
Iranian Journal of Parasitology (2014)
15
World Journal of Plastic Surgery (2016)
16
Iranian Journal of Reproductive Medicine (2013)
17 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1385)
18 دوماهنامه علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (1379)
19 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1386)
20 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1385)
21 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1388)
22 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1387)
23 ژنتیک در هزاره سوم (1386)
24 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1393)
25 مجله زنان مامائی و نازائی ایران (1387)
26 مجله پزشکی ارومیه (1380)
27 دو ماهنامه فیض (1388)
28 مجله زنان مامائی و نازائی ایران (1387)
29 مجله زنان مامائی و نازائی ایران (1388)
30 دوماهنامه علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (1382)
31 مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (1381)
32 نشریه جراحی ایران (1394)
33 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1393)
34
Iranian Journal of Medical Sciences (2011)
35
African Journal of Biotechnology Vol. 10(46), pp. 9410-9414, 22 August, 2011 (2011)
36
journal of Comprehensive Pediatrics (2014)
37
Iranian Journal of Parasitology (2014)
38
Iranian Journal of Parasitology (2012)