محمد زارعی

صفحه نخست /محمد زارعی
محمد زارعي
نام و نام خانوادگی محمد زارعی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه فیزیولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 مجري اصلي در حال اجرا
2 مجري اصلي در حال اجرا
3 مشاور علمي در حال اجرا
4 مجري اصلي در حال اجرا
5 همكار در حال اجرا
6 استاد راهنماي دوم در حال اجرا
7 مجري اصلي خاتمه يافته
8 مجري اصلي خاتمه يافته
9 مشاور علمي خاتمه يافته
10 مشاور علمي خاتمه يافته
11 مجري اصلي خاتمه يافته
12 مشاور علمي خاتمه يافته