محمد زارعی

صفحه نخست /محمد زارعی
محمد زارعي
نام و نام خانوادگی محمد زارعی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه فیزیولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Shahrekord University of Medical Sciences (2020)
2 مجله علمی پژوهان (1398)
3
International Journal of Neuroscience (2019)
4
metabolic brain disease (2018)
5
metabolic brain disease (2018)
6
Journal of Ethnopharmacology (2018)
7
metabolic brain disease (2017)
8
Pharmaceutical Biology (2017)
9
Journal Of Pharmacy and Pharmacognosy Research (2017)
10
International Journal of Medical Research & Health Sciences (2016)
11
Entomology and Applied Science Letters (2016)
12
Avicena journal of neuro psycho physiology (2015)
13
Anesthesiology pain medicine (2016)
14 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1382)
15 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان (1376)
16 مجله پزشکی کوثر (1377)
17 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل (1383)
18 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان (1384)
19
Avicenna Gournal of Medical Biochemistry (2015)
20
Avicenna Journal of NeuroPsychoPhysiology (2015)
21
Avicenna Journal of NeuroPsychoPhysiology (2015)
22
Pharmacology Biochemistry and Behavior (2015)
23
Pharmacology Biochemistry and Behavior (2014)
24 ارمغان دانش، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج (1393)
25 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان (1392)
26
Brain Research Bulletin (2013)
27 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل (1392)
28
pakistan journal of medical sciences (2013)
29
ISRN Hypertension (2013)
30
British Journal of Pharmacology (2012)
31
general physiology and biophysics (2011)
32
Journal of Research in Medical Sciences (2011)
33
pathophysiology (2011)