فاطمه زراعتی

صفحه نخست /فاطمه زراعتی
فاطمه زراعتي
نام و نام خانوادگی فاطمه زراعتی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده داروسازی / گروه فارماکولوژی و سم شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / فارماکولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Iranian Journal of Medical Sciences (2017)
2 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1388)
3
iranian Journal of Nursing and Midwifery Research (2014)
4 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدا (1393)
5 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1393)
6
African journal of pharmacy and pharmacology (2014)
7
International journal of preventive medicine (2014)
8
Anesthesiology pain medicine (2014)
9
Zahedan Journal of Research in Medical Sciences (2012)
10 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1388)
11
Acta Medica Iranica (2012)
12
Iran J Allergy Asthma Immunol (2007)
13
Acta Medica Iranica (2005)
14
Zahedan Journal of Research in Medical Sciences (2012)
15
Acta Medica Iranica (2012)
16 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان (1390)
17 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان (1390)