علیرضا زمانی

صفحه نخست /علیرضا زمانی
عليرضا زماني
نام و نام خانوادگی علیرضا زمانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه هماتولوژی و ایمونولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / ایمونولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 همكار خاتمه يافته
2 مشاور علمي خاتمه يافته
3 مشاور علمي خاتمه يافته
4 همكار خاتمه يافته
5 مجري خاتمه يافته
6 مشاور علمي خاتمه يافته
7 مشاور علمي خاتمه يافته
8 مجري اصلي خاتمه يافته
9 مجري اصلي خاتمه يافته
10 مجري اصلي خاتمه يافته
11 مجري اصلي خاتمه يافته
12 مجري اصلي خاتمه يافته
13 مشاور علمي خاتمه يافته
14 مجري اصلي خاتمه يافته
15 مشاور علمي خاتمه يافته
16 مشاور علمي خاتمه يافته
17 مشاور علمي خاتمه يافته
18 مشاور علمي خاتمه يافته
19 مشاور علمي خاتمه يافته
20 مشاور علمي خاتمه يافته
21 مجري اصلي خاتمه يافته
22 مجري خاتمه يافته
23 مجري اصلي خاتمه يافته
24 مجري خاتمه يافته
25 مشاور علمي خاتمه يافته
26 مشاور علمي خاتمه يافته
27 مجري اصلي خاتمه يافته
28 مجري اصلي خاتمه يافته