مهرانگیز زمانی بناب

صفحه نخست /مهرانگیز زمانی بناب
مهرانگيز زماني بناب
نام و نام خانوادگی مهرانگیز زمانی بناب
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه زنان و زایمان
تحصیلات دکترای تخصصی / زنان و زایمان
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Advanced biomedical research (2020)
2
Journal of Clinical Medicine (2019)
3 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین (1382)
4
Journal of Research in Health Sciences (2006)
5 مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (1383)
6 دوماهنامه علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (1382)
7 مجله زنان مامایی و نازایی ایران (1392)
8 مجله زنان مامایی و نازایی ایران (1391)
9 مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (1381)
10 مجله زنان مامایی و نازایی ایران (1394)
11 مجله ی غدد درون ریز و متابولیسم ایران (1390)
12
Journal of Research in Health Sciences (2008)
13 دو ماهنامه علمی-پژوهشی دانشور پزشکی (1387)
14 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1385)
15 مجله زنان مامایی و نازایی ایران (1386)
16 مجله زنان مامائی و نازائی ایران (1386)
17 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان (1386)
18 پژوهش در علوم بهداشتی (1382)
19 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1382)
20 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1387)
21 مجله علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گرگان (1385)
22
Avicenna journal of Clinical Microbiology and Infection (2015)
23 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان (1385)
24 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان (1384)
25
Journal of Research in Health Sciences (2013)
26
IRANIAN JOURNAL OF OBSTETRICS (2012)
27
Iranian Journal Medical Sci (2013)
28
African Journal of Microbiology Research (2012)
29 مجله ی غدد درون ریز و متابولیسم ایران 13 (1390) 667-672
30 دو ماهنامه علمی-پژوهشی دانشور پزشکی 18 (1390) 1-9
31 مجله ی غدد درون ریز و متابولیسم ایران 13 (1390) 666-672