مرضیه سنوئی فریمانی(تسویه حساب)

صفحه نخست /مرضیه سنوئی فریمانی(تسویه ...
مرضيه سنوئي فريماني(تسويه حساب)
نام و نام خانوادگی مرضیه سنوئی فریمانی(تسویه حساب)
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه زنان و زایمان
تحصیلات دکترای تخصصی / زنان و زایمان
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
journal of pharmaceutical research international (2019)
2
Molecular Biology Reports (2019)
3
Clinical Laboratory (2019)
4
Human Antibodies (2019)
5
Advanced biomedical research (2018)
6
Journal of Clinical and diagnostic research (2018)
7
International Journal of Reproductive BioMedicine (2017)
8
Reproduction (2016)
9
International Journal of Current Research and Academic Review (2015)
10
International Journal of Medical Research & Health Sciences (2016)
11
International Journal of Fertility and Sterility (2011)
12
Systems Biology in Reproductive Medicine (2016)
13 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1394)
14
Journal of Research in Health Sciences (2006)
15 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1382)
16 مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (1385)
17 مجله زنان مامائی و نازائی ایران (1382)
18 مجله زنان مامائی و نازائی ایران (1386)
19 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1381)
20 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1382)
21 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1385)
22 نشریه پرستاری کودکان، انجمن پرستاری ایران (1383)
23
Iranian Journal of Reproductive Medicine (2013)
24 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1386)
25 دو ماهنامه فیض (1388)
26 مجله زنان مامائی و نازائی ایران (1387)
27 مجله زنان مامایی و نازایی ایران (1391)
28 دو ماهنامه علمی-پژوهشی دانشور پزشکی (1387)
29 مجله زنان مامائی و نازائی ایران (1386)
30
Iranian Heart Journal (2007)
31
Iranian Journal of Reproductive Medicine (2006)
32 مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران (1390)
33
IRANIAN JOURNAL OF OBSTETRICS (2012)
34
Iranian Journal of Medical Sciences (2011)
35
Indian Journal of Human Genetics (2012)
36
Iranian Biomedical journal (2003)
37
African Journal of Biotechnology Vol. 10(46), pp. 9410-9414, 22 August, 2011 (2011)
38
international journal of molecular sciences (2014)
39
iranian Journal of Reproductive medicine (2008)
40
Iranian Biomedical journal (2014)
41
iranian Journal of Reproductive medicine (2013)
42
Urology Jornal (2013)
43
Iranian Biomedical journal (2011)