سیامک شهیدی

صفحه نخست /سیامک شهیدی
سيامك شهيدي
نام و نام خانوادگی سیامک شهیدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه فیزیولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیولوژی انسانی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 کومش (1399)
2
Life Sciences (2020)
3
Neurophysiology (2019)
4
International Journal of Neuroscience (2019)
5
Malaysian Journal of Medical Sciences, The (2019)
6 ارمغان دانش، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج (1397)
7
Brain Research Bulletin (2019)
8
Behavioural Brain Research (2019)
9
The Journal of Physiological Sciences (2019)
10
Psychopharmacology (2019)
11
Behavioural Brain Research (2018)
12
International Journal of Neuroscience (2018)
13
Neuropsychobiology (2018)
14 مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی (1396)
15
Medical Laboratory Journal (2017)
16
Brain Research (2018)
17
Pharmacology Biochemistry and Behavior (2018)
18
metabolic brain disease (2018)
19
metabolic brain disease (2018)
20
Psychopharmacology (2018)
21
Brain Research Bulletin (2018)
22 ارمغان دانش، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج (1396)
23 مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (1396)
24
Brain Research Bulletin (2017)
25
Pharmaceutical Biology (2017)
26
Neuroscience Letters (2017)
27
Journal Of Pharmacy and Pharmacognosy Research (2017)
28
Brain Research Bulletin (2017)
29
Brain Research Bulletin (2017)
30
metabolic brain disease (2016)
31
Brain Research (2016)
32
Brain Research (2016)
33
Journal of Traditional and Complementary Medicine (2016)
34
Neurophysiology (2016)
35
Avicenna Journal of NeuroPsychoPhysiology (2016)
36
Avicenna journal of medical biochimestry (2016)
37
Avicenna Journal of NeuroPsychoPhysiology (2015)
38
Avicenna Journal of NeuroPsychoPhysiology (2015)
39 مجله علوم پزشکی پارس (1394)
40
Brain Research Bulletin (2016)
41
European journal of pharmacology (2015)
42
Basic and Clinical neurosciences (2015)
43
Avicenna Journal of NeuroPsychoPhysiology (2015)
44
Avicenna Journal of NeuroPsychoPhysiology (2015)
45
Neurophysiology (2015)
46
Physiology & Behavior (2015)
47
Brain Research Bulletin (2015)
48
Advanced biomedical research (2015)
49
Brain Research (2015)
50 مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (1394)
51 مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی (1394)
52
Research Journal of Fisheries and Hydrobiology (2015)
53 ارمغان دانش، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج (1394)
54 مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (1394)
55 ارمغان دانش، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج (1393)
56
Journal of Pharmaceutical Negative Results (2015)
57
Avicenna Journal of NeuroPsychoPhysiology (2014)
58
Avicenna Journal of NeuroPsychoPhysiology (2014)
59
International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research (2014)
60 دو ماهنامه فیض (1393)
61
Brain Research (2014)
62 فیزیولوژی و فارماکولوژی (1391)
63
Neurochemical Research (2015)
64
Basic and Clinical neurosciences (2014)
65
Basic and Clinical neurosciences (2013)
66
Pharmacology Biochemistry and Behavior (2015)
67 مجله سلامت کار ایران (1393)
68
Pharmacology Biochemistry and Behavior (2015)
69
Pharmacology Biochemistry and Behavior (2014)
70
Avicenna Journal of NeuroPsychoPhysiology (2014)
71
psicothema (2014)
72
Avicenna Journal of NeuroPsychoPhysiology (2014)
73
Neuroscience Letters (2014)
74
Neurophysiology (2014)
75
Brain Research Bulletin (2014)
76
Neurophysiology (2013)
77
Neurochemical Journal (2013)
78
Neurophysiology (2013)
79
Ancient Science of Life (2013)
80
Brain Research Bulletin (2013)
81
Neurophysiology (2013)
82 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (1391)
83
Basic and Clinical neurosciences (2012)
84
Medical Science Monitor (2012)
85
Neurochemical Journal (2013)
86
Turkish Journal of Biology (2012)
87
Basic and Clinical neurosciences (2011)
88
Basic and Clinical neurosciences (2011)
89
Physiology & Behavior (2011)
90
Brain Research Bulletin (2011)
91
Phytotherapy Research (2011)