بهروز شیشه ئیان(بازنشسته)

صفحه نخست /بهروز شیشه ئیان(بازنشسته)
بهروز شيشه ئيان(بازنشسته)
نام و نام خانوادگی بهروز شیشه ئیان(بازنشسته)
شغل عضو یک سازمان غیر آموزشی یا پژوهشی داخلی / دانشگاه علوم پزشکی همدان ایمونولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / ایمونولوژی و هماتولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Avicenna Journal of Medical Biochemistry (2016)
2
Avicenna Journal of Medical Biochemistry (2016)