ایرج صدیقی

صفحه نخست /ایرج صدیقی
نام و نام خانوادگی ایرج صدیقی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه اطفال
تحصیلات دکترای تخصصی / بیماریهای عفونی اطفال
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 مشاور علمي خاتمه يافته
2 مجري اصلي خاتمه يافته
3 مشاور علمي خاتمه يافته
4 همكار خاتمه يافته
5 مشاور آماري خاتمه يافته
6 همكار خاتمه يافته
7 مجري اصلي خاتمه يافته
8 مجري اصلي خاتمه يافته
9 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
10 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
11 مشاور علمي خاتمه يافته
12 مشاور علمي خاتمه يافته
13 مشاور علمي خاتمه يافته
14 همكار خاتمه يافته
15 همكار خاتمه يافته
16 مشاور علمي خاتمه يافته
17 مشاور علمي خاتمه يافته
18 همكار خاتمه يافته
19 مشاور علمي خاتمه يافته
20 مجري اصلي خاتمه يافته
21 نفر اول خاتمه یافته
22 نفر اول خاتمه یافته
23 نفر اول خاتمه یافته
24 نفر اول خاتمه یافته
25 نفر اول خاتمه یافته
26 نفر اول خاتمه یافته