ایرج صدیقی

صفحه نخست /ایرج صدیقی
نام و نام خانوادگی ایرج صدیقی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه اطفال
تحصیلات دکترای تخصصی / بیماریهای عفونی اطفال
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
northern clinic of istanbul (2020)
2
Journal of Comprehensive Pediatrics (2020)
3 مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (1395)
4
Complementary Therapies in Clinical Practice (2017)
5
Archives of clinical infectious disease (2017)
6
Journal of Krishna Institute of Medical Sciences University (2016)
7
Archive of pediatric Infectious disease (2016)
8
Archives of pediatric infectious diseases (2016)
9
Iranian journal of pediatrics (2016)
10
Iranian journal of pediatrics (2009)
11 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1388)
12
Shiraz E-Medical Journal (2014)
13
Avicenna journal of Clinical Microbiology and Infection (2015)
14
journal of Comprehensive Pediatrics (2016)
15
Jundishapur jpurnal of Microbiology (2015)
16
Archives of pediatric infectious diseases (2015)
17
Archives of clinical infectious disease (2015)
18
iranian journal of microbiology (2014)
19
Iranian journal of pediatrics (2014)
20
Shiraz E-Medical Journal (2014)
21
Avecinna J Clin Microb Infec (2015)
22 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1393)
23 مجله علوم آزمایشگاهی (1393)
24
journal of research in health Sciences (2014)
25
Avicenna journal of clinical Microbiology and infection (2014)
26
Archives of clinical infectious disease (2014)
27 طب و تزکیه (1392)
28
Archives of clinical infectious disease (2013)
29
Iranian journal of pediatrics (2013)
30
journal of Comprehensive Pediatrics (2014)
31 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1392)
32
journal of Comprehensive Pediatrics (2013)
33 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان (1391)
34 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان (1391)
35
iranian journal of clinical infectious disease (2011)
36
Journal of Research in Medical Sciences (2012)
37 ارمغان دانش، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج (1391)
38
Iranian journal of pediatrics (2012)
39
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica (2012)