ایرج صدیقی

صفحه نخست /ایرج صدیقی
نام و نام خانوادگی ایرج صدیقی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه اطفال
تحصیلات دکترای تخصصی / بیماریهای عفونی اطفال
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
نوزدهمین کنگره دانشجویان علوم پزشکی کل کشور، همدان، 1397
2 نهمین همایش سالانه عفونی اطفال، تهران، 1392
3 همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران- سی وچهارمین بزرگداشت دکتر قریب، تهران، 1392
4 هشتمین همایش انجمن عفونی کودکان ایران، تهران، 1391
5 کنگره زایمان ایمن،سزارین یا زایمان طبیعی، همدان، 1391
6 همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران-سی و سومین بزرگداشت دکتر قریب، تهران، 1391