عبدالرحمن صریحی

صفحه نخست /عبدالرحمن صریحی
عبدالرحمن صريحي
نام و نام خانوادگی عبدالرحمن صریحی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه فیزیولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Brain Research Bulletin (2019)
2
Behavioural Brain Research (2018)
3
Behavioural Brain Research (2018)
4
International Journal of Neuroscience (2018)
5
metabolic brain disease (2018)
6
metabolic brain disease (2018)
7
Physiology & Behavior (2018)
8 Behavioural Pharmacology (2018)
9
Neuroscience Letters (2018)
10
Epilepsy Research (2018)
11
Brain Research Bulletin (2018)
12
Brain Research Bulletin (2018)
13
metabolic brain disease (2017)
14
Neuroscience Letters (2017)
15
Brain Research Bulletin (2017)
16
Brain Research Bulletin (2017)
17
metabolic brain disease (2016)
18
Brain Research (2016)
19
Brain Research (2016)
20
International Journal of Medical Research & Health Sciences (2016)
21
Neurophysiology (2016)
22
Journal of Kashan University of Medical Sciences (2012)
23
Brain Research Bulletin (2016)
24
European journal of pharmacology (2015)
25
Neurophysiology (2015)
26
Physiology & Behavior (2015)
27
Brain Research Bulletin (2015)
28
Advanced biomedical research (2015)
29
Brain Research (2015)
30 دو ماهنامه فیض (1391)
31
Neurophysiology (2015)
32
Neuroscience Letters (2015)
33
pharmacology , Biochemistry and Behavior (2015)
34 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان (1384)
35
Journal of Pharmaceutical Negative Results (2015)
36
Avicenna Journal of NeuroPsychoPhysiology (2014)
37
Avicenna Journal of NeuroPsychoPhysiology (2014)
38
International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research (2014)
39 دو ماهنامه فیض (1393)
40
Brain Research (2014)
41 فیزیولوژی و فارماکولوژی (1391)
42
Neurochemical Research (2015)
43 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1392)
44
Basic and Clinical neurosciences (2014)
45
Basic and Clinical neurosciences (2013)
46
Pharmacology Biochemistry and Behavior (2015)
47
Pharmacology Biochemistry and Behavior (2015)
48
Pharmacology Biochemistry and Behavior (2014)
49
Avicenna Journal of NeuroPsychoPhysiology (2014)
50
Brain Research Bulletin (2014)
51
Brain Research Bulletin (2013)
52
Basic and Clinical neurosciences (2011)