محمد مهدی مجذوبی

صفحه نخست /محمد مهدی مجذوبی
نام و نام خانوادگی محمد مهدی مجذوبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری
تحصیلات دکترای حرفه ای / بیماریهای عفونی گرمسیری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 مجري اصلي خاتمه يافته
2 مشاور علمي خاتمه يافته
3 مشاور علمي خاتمه يافته
4 مجري اصلي خاتمه يافته
5 مجري اصلي خاتمه يافته
6 مجري اصلي خاتمه يافته
7 مجري اصلي خاتمه يافته
8 مجري اصلي خاتمه يافته
9 مشاور علمي خاتمه يافته
10 مجري اصلي خاتمه يافته
11 مجري اصلي خاتمه يافته
12 مجري اصلي خاتمه يافته
13 مجري اصلي خاتمه يافته
14 مشاور علمي خاتمه يافته
15 مجري اصلي خاتمه يافته
16 مجري اصلي خاتمه يافته
17 نفر اول خاتمه یافته