محمد مهدی مجذوبی

صفحه نخست /محمد مهدی مجذوبی
نام و نام خانوادگی محمد مهدی مجذوبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری
تحصیلات دکترای حرفه ای / بیماریهای عفونی گرمسیری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 اولین کنگره بین المللی وپنجمین سمینار سراسری ایدز، تهران، 1393