محمد عباسی

صفحه نخست /محمد عباسی
محمد عباسي
نام و نام خانوادگی محمد عباسی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه داخلی
تحصیلات دکترای تخصصی / خون و سرطان
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران (1398)
2
bioscience biotechnology research communications (2016)
3 مجله پزشکی بالینی ابن سینا (1397)
4
The International Journal of Occupational and Environmental Medicine (The IJOEM (2017)
5
Avicenna Journal of Medical Biochemistry (2016)
6
Advanced biomedical research (2015)
7
Avicenna Journal of Medical Biochemistry (2016)
8 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان (1386)
9
The International Journal of Occupational and Environmental Medicine (The IJOEM (2016)
10
american journal of applied sciences (2016)
11
Iranian Journal of Pathology (2006)
12
international journal of oncology and bone marrow transplantation (2005)
13 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1383)
14 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان (1392)